Dr. Mehmet Küçük   |  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2017, Vol. 6(2) 92-114

In What Level Do Teacher Candidates Know about Technological Terms?

Tuncay Özsevgeç, Esra Yazar, Demet Batman

pp. 92 - 114   |  Manu. Number: tujted.2018.001

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 15  |  Number of Download: 143


Abstract

The aim of this research is to determine technological term knowledge levels of teacher candidates. The survey method was used in this study. The study was carried out to 1106 teacher candidates that were studying different teaching programs and grade levels. Data was collected by the “Technological Term Awareness and Knowledge Level Questionnaire”. Chi-Square Test was used to analyze the data. According to findings, the technological terms knowledge level of Computer and Instructional Technology Education teacher candidates and Primary Education teacher candidates were more significant than the other programs. The technological terms knowledge level of male teacher candidates was significantly higher than female teacher candidates. The technological term knowledge level is more significant in 1rd grade teacher candidates than 3st grade teacher candidates.

Keywords: Teachers candidates, technological terms, technological term knowledge level


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozsevgec, T., Yazar, E. & Batman, D. (2017). In What Level Do Teacher Candidates Know about Technological Terms?. Turkish Journal of Teacher Education, 6(2), 92-114.

Harvard
Ozsevgec, T., Yazar, E. and Batman, D. (2017). In What Level Do Teacher Candidates Know about Technological Terms?. Turkish Journal of Teacher Education, 6(2), pp. 92-114.

Chicago 16th edition
Ozsevgec, Tuncay, Esra Yazar and Demet Batman (2017). "In What Level Do Teacher Candidates Know about Technological Terms?". Turkish Journal of Teacher Education 6 (2):92-114.

References

  Adıgüzel, A. (2005). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı. Milli Eğitim Dergisi, 33, 167, 53-70.

  Akalın, Ş. H. (2002). Bilişim Türkçesi. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 650, 472-481.

  Akçay, A. (2013). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yabancı Kökenli Bilişim Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenlerden Açısından İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2013(11).

  Akçay, A., & Özcan, M. F. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar ve Genel Ağ Terimlerinin Türkçe Karşılıklarını Bilme Yeterlikleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi1(4).

  Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-Yeterlilik Algıları Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 24, 1-10.

  Aksoy, H.H.(003). Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir Çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.

  Aksüt, M., Batur, Z., ve Avşar, T. (2006). Sanalca, Sanal Odalarda (İnternet) İletişim ve Türkçe. Akademik Bilişim Konferansı, 9-11.

  Birgin, O., Çoker, B. and Çatlıoğlu, H. (2010). Investigation of First Year Pre-Service Teachers‟ Computer and Internet Uses in Terms of Gender. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1588-1592.

  Birişçi, S., ve Metin, M. (2009). Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi3(2).

  Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. APegem Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara. 

  Bybee, R. W. (1999). Toward an understanding of scientific literacy. (In Advancing Standards for Science and Mathematics Education: Views From the Field). the American Association for the Advancement of Science, Washington, DC, 1999, http://ehrweb.aaas.org/ehr/forum/bybee.html (28.09.2011).

  Cohen, L. ve Manion, L., (1994). Research Methods in Education, Fourth Edition, Routledge, Londra, İngiltere.

  Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online,11(2).

  Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, 4. baskı, Trabzon.

  Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., ve Bacanak, A. (2009). Bilim Teknoloji Toplum ve Sosyal Değişim. 4. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

  Gezgin, D. M., & Silahsızoğlu, E. (2016). Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Türkçeye Etkileri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry7(1).

  Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi.The Turkish Online Journal Of Educational Technology , 3(1), 7.

  Gündüz, Ş., Özkan, A. ve Yalçın, M. (2008). Öğretmen Adaylarının Cep Telefonlarında Bulunan Teknolojik Özellikler. 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008), Eskişehir, 6-9 May 2008.

  Gürcan-Namlu, A. (2002). “Teknoloji Korkusu ve Bunu Etkileyen Etmenler: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Çalışma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 223-246, EDAM, İstanbul.

  Halat, E. (2007). Matematik öğretiminde webquest’in kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. İlköğretim Online6(2).

  Işık Terzi, C. (2008). İlköğretim 1. Kademe Fen ve Teknoloji Dersini Yürüten Sınıf Öğretmenleri ile 2. Kademe Fen ve Teknoloji Dersini Yürüten Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji) Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Sonuçların Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

  İnel, D., Evrekli, E., & Balım, A. G. (2011). Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri.KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ4(2).

  Kahraman, M., (2005). Bilgisayar Okuryazarlığı ve Sertifikasyonu, Uluslararası Bilişim Kongresi, 10-12 Haziran 2005, Eskişehir. http://www.eogrenme.net/index.php?Itemid=43&id=72&option=com_content&task=view

  Karaaslan, İ. ve Budak, L. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması, Journal of Yasar University, 26(7), 4548 – 4525.

  Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler, 19. baskı, Nobel Yayınları, Ankara.

  Karpuz, F., Akay, A. ve Yazıcı, M. (2013). Bilgi İletişim Teknolojilerinin Faydalı Kullanımında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Farkındalıkları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 129-145.

  Korkut, E. ve Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Bilgisayar Öz-Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 178-188.

  Köse, S., Gencer, A. ve Gezer, K. (2007). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternete Yönelik Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 44-54.

  Küçük, M. ve Yalçın, Y. (2014). Turkish elementary school teacher candidates’ technology metaphors. Turkish Journal of Teacher Education, 3(1), 53-63.

  Li, H. (1999). Constructing understandings of scientific literacy: Exploring the use of reading processes as a potential technique for the creation of an operational definition. Ph. D. Thesis, Athens, Georgia.

  MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4-5 Sınıflar Öğretim Programı), Ankara.

  Menzi, N., Çalışkan, E. ve Çetin, O. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(1), 1-18.

  Mishra, P., and Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge . Teachers College Record 108 (6), 1017-1054.

  Miller, J.D. (1989). Scientific Literacy, Speech Delivered at Annual Meeting of AAAS, San Francisco, CA.

  Obut, S. (2005). İlköğretim 7. Sınıf Maddenin İç Yapısına Yolculuk Ünitesindeki Atomun Yapısı ve Periyodik Çizelge Konusunun Eğitsel Oyunlarla Bilgisayar Ortamında Öğretimi ve Buna Yönelik Bir Modeli Geliştirme, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

  Okay, H. H. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Nota Yazım Programlarının Kullanımına Yönelik Eğilimleri (Balıkesir Üniversitesi Örneği). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 74-87.

  Mertoğlu, H., & Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir. The Turkish Online Journal of Educational Technology3(1), 83-92.

  Pamuk, S. (2007). Pre-Service Science and Mathematics Teachers’ Computer Related Self-Efficacy, Attitudes and Relationship Among These Variables. The Degree of Master. Middle East Technical Universty, Ankara.

  Pamuk, S. and Peker, D. (2009). Turkish Pre-Service Science and Mathematics Teachers‟ Computer Related Self-Efficacies, Attitudes and The Relationship Between These Variables. Computers & Education, 53, 454-461.

  Penrod, J.I., Douglas J. V.(2002). Information Technology Literacy: A Definition. Kent, Allen, ed. Encyclopedia of Library and Information Science(Ed. Allen Kent), 40, 76-107.

  Sadi, S., Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T. & Göktaş, Y. (2008). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri. Bilişim teknolojileri dergisi1(3).

  Shamos, M. 1995. The Myth Of Scientific Literacy. New Brunswick, Nj: Rutgers University Press.

  Şahin, M. C. (2009). Yeni Binyılın Öğrencileri’nin Özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155-172.

  Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M. S. ve Saman, K. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-Yeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-12.

  Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlikleri ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7,1,1335-1349.

  Uzunboylu, H.(2004). Öğretmen Adaylarının İnternet İletişim Araçlarını Kullanma Durumu. IV. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri. Sakarya Üniversitesi, 24-26 Kasım 2004, Sakarya, Türkiye.

  URL-1 (2011). Technological Questions and Issues; What is Technology?, http://atschool.eduweb.co.uk/trinity/watistec.html adresinden 24 Ağustos 2012 tarihinde erişilmiştir.

  Ünal Bozcan, E. (2010).Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Teknoloji Kullanımı. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1, 4.

  Yağız, E. (2007). Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Dersindeki Başarıları ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri, H.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

  Yaman, H., & Erdoğan, Y. (2007). İnternet kullanımının Türkçeye etkileri: Nitel bir araştırma. Journal of Language and Linguistic Studies3(2).

  Yazar, (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

  Yazıcı, A. (2006). “Ülkemizde bilgisayar okuryazarlığı üzerine”, Yüce Bilgi Akademisi Dergisi. http://www.yecis.com/e-dergi/makaleler/aliyazici.htm (son erişim tarihi 01.06. 2011).

  Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 155-167.

  Yiğit, M. S., & Karaduman, A. (2011). Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi1(1), 15-23.