|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2018, Vol. 7(2) 102-122

The Effect of Leadership Styles of School Principals on Teachers’ Motivation: The Case of Rize Province

Gursen Vural, Askin Asan

pp. 102 - 122   |  Manu. Number: MANU-1812-13-0001.R1

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 127  |  Number of Download: 877


Abstract

In this study, the effects of leadership styles of school principals on the motivation of employees were examined. The research was conducted in Rize province and its districts. The study was conducted with the school administrators and teachers in these districts. The research population consisted of 4372 managers and teachers working in the province of Rize. The sample was 480 people randomly selected from the administrators and teachers who entered the universe. SPSS-20.0 package program was used for data analysis. In addition, mean, standard deviation, percentage, t test, one way variance analysis (ANOVA), Tukey HSD and correlation analysis were used. As a result of the study, transformational leadership style and sub-dimensions found in school administrators were found to be higher than the interactional leadership according to teacher perceptions. It was observed that the leadership styles of the school administrators did not change according to the demographic characteristics of the teachers' perceptions, and that there was no difference in the motivation other than the gender factor. In addition, the leadership styles of the school administrators and the teachers' motivation levels differed according to the districts where the teachers were located.

Keywords: Liderlik Stilleri, Çalışanların Motivasyonu, Okul Yöneticileri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Vural, G. & Asan, A. (2018). The Effect of Leadership Styles of School Principals on Teachers’ Motivation: The Case of Rize Province . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), 102-122.

Harvard
Vural, G. and Asan, A. (2018). The Effect of Leadership Styles of School Principals on Teachers’ Motivation: The Case of Rize Province . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), pp. 102-122.

Chicago 16th edition
Vural, Gursen and Askin Asan (2018). "The Effect of Leadership Styles of School Principals on Teachers’ Motivation: The Case of Rize Province ". Turkish Journal of Teacher Education 7 (2):102-122.

References

  Albayrak, A. S. (2003), Türkiye’de İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Doktora Tezi.

  Avolio, B. Bass B. (2004), Multifactor Leadership Questionnaire, Manual and Sampler Set(Third Edition). MindGarden, Inc.

  Bass, B. M. ve Avolio, B. J. (1990), Developing transformational leadership: 1992 and  beyond. Journal of European Industrial Training, 5(14) 21-27. 

  Bass, B. M. ve Riggio, R. E. (2006), Transformational Leadership Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Bogler, R. (2001). The ınfluence of leadership style on teacher job satisfaction. Educational Administration Quarterly, 37(5) 662-683.

  Büyüköztürk, Ş. 2006, Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı, Ankara: Pegem, A Yayıncılık.

  Büyükyavuz, S. (2015), Liderlik Stillerinin Çalışan Motivasyonuna Etkisi (Konya Sağlık Kuruluşları Çalışanları Örneği), İstanbul:  Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Celep, C. (2004) Dönüşümsel Liderlik, Ankara: Anı Yayıncılık.

  Ceylan, A., Keskin H. & Eren, Ş. (2005). Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilere yönelik bir araştırma. Gebze Yüksek İleri teknoloji Enstitüsü Yönetim Dergisi, 1(51) 32-42.

  Dalgın, T. (2015), Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolü: Muğla Konaklama Sektörü Örneği, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

  Erkuş, A. (2013), Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı.

  Ertan, H. (2008), Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu, İş Performansı Arasındaki İlişki: Antalya’da Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir İnceleme, Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

  Greenberg, J. Barron, R. (2000), Behaviour in Organizations, Prentice Hall, New Jersey.

  Gül, H. (2003), Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Aksaray ve Karaman Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma, Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.

  İnce, Ö. (2003), İş Tatminine Etki Eden Başlıca Faktörler ve Uygulamadan Bir Örnek, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  İslamoğlu, H. (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul, Beta Basım.

  Karip, E. (1998). Dönüşümcü Liderlik”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4: 443-466.

  Kavi, E. (2006). İşgörenler Açısından Örgüt Kültürünün Motivasyona Etkisi,  İstanbul: Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Kılıç, R. Çoban, M. (2015), Herzberg’in Motivasyon Teorisi ile Liderlik Tipleri Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Yönetim ve Araştırma Dergisi C. 13, S. 1, ss.365-380.

  Kim, J., & Lee S. (2012), “Effects of transformational and transactional leadership on employees” creative behaviour: mediating effects of work motivation and job satisfaction. Asian Journal of Technology Innovation, 2(1) 5.

  Köse, E. K, (2013), İlköğretim Kurumu Öğretmenlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkide Örgütsel Sessizlik ve Karara Katılımın Aracı Etkisi, Ankara: Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Kuğuoğlu, I.H. & Küçük, M. (2012). Turkish primary school principals’ transformative leadership styles perceived by teachers. Turkish Journal of Teacher Education, 1(2), 90-101.

  Leithwood, K. Jantzi. D. ve Steinbach,  R. (2000),  Changing Leadership For Chainging Times, Philadelphia: Open University  Press.

  Moss, S.A. McFarland, J. Ngu, S., & Kıjowska, A. (2006), Maintaining an open mind to closed ındividuals: the effect of resource availibility and leadership style on the association between openness to experience and organizational commitment. Journal of Research in Personality, 20, 1-17.

  Owen, H. Hodgson, ve Gazzard, N. (2007), Liderlik El Kitabı: İstanbul, Optimist Yayım Dağıtım.

  Serinkan, C. (2008), Liderlik ve Motivasyon, Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları.

  Şahin, S. (2009). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stille ile okul kültürü arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2).

  Tiryaki, A. (2008). İşletmelerde Modern Liderlik Yaklaşımları ve Çalışan Motivasyonu İlişkisine Yönelik Bir Uygulama.  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

  Vural, G., (2016). “Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Çalışanların Motivasyonu Üzerindeki Etkisi Rize İli Örneği ”Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.