|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2018, Vol. 7(2) 123-148

An Evaluation of Values and Character Education Program Based on Teachers’ Views: A Single Case Study  

Cigdem Celik, Alpaslan Ayhan Celik

pp. 123 - 148   |  Manu. Number: MANU-1812-14-0003.R1

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 82  |  Number of Download: 717


Abstract

The purpose of this study is to examine the opinions of primary school teachers about the values education within the scope of multi-annual guidance programme in primary school. The sample of this study consists of 16 primary school teachers who based on voluntariness and who work in public school of İzmir in 2017-2018 education term. In this research, according to a single case study, semi structured interview technique which is one of the qualitative data collection was used. 46 pages raw data are picked up from face to face interviews. Content analysis is the method which is used for analyzing of the raw data. Through the results that were obtained, there are some interferences according to following situations. To illustrate them, which values that teachers try to redound to their students, remarks about how these values get indicated, using which tools and which methods do the values were tried to redound to students, besides, how long does this issue take and which difficulties that the teachers were encountered, the occasions to collaborate with parents, which activities of assessment and evaluation were preferred. Also, some suggestions were improved about how the education of values can be configured in a more sufficient way.

Keywords: Values education, curriculum evaluation, teacher’s views


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Celik, C. & Celik, A.A. (2018). An Evaluation of Values and Character Education Program Based on Teachers’ Views: A Single Case Study   . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), 123-148.

Harvard
Celik, C. and Celik, A. (2018). An Evaluation of Values and Character Education Program Based on Teachers’ Views: A Single Case Study   . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), pp. 123-148.

Chicago 16th edition
Celik, Cigdem and Alpaslan Ayhan Celik (2018). "An Evaluation of Values and Character Education Program Based on Teachers’ Views: A Single Case Study   ". Turkish Journal of Teacher Education 7 (2):123-148.

References

  Akin, T., Dunne, G. & Palomares, S. & Schilling, D. (1995). Character education in America’s school. Spring Valley,

  Aktepe, V., Yel, S. (2009). İlköğretim Öğretmenlerinin Değer Yargılarının Betimlenmesi. Kırşehir İli Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2009, 7(3), 607-622

  Altunay, E. & Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Bilgi Toplumunda Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Educational Administration: Theory and Practice 2011, Vol. 17, Issue 1, pp: 5-28

  Aspin, D.N. (2007) Values Education and Lifelong Learning. (23.05.2016)

  Ateş, F. (2013). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı. İstanbul.

  Aytan, T., Günay, N. (2015).  Millî Eğitim Şûralarında Değerler Eğitimi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.199-218

  Bacanlı, H. (2015). Değer Eğitimine Bir Çözüm Olarak, Değer Bilinçlendirme Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 21-28.

  Balıkçı, N. G. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Değerler ve Ahlak Eğitiminin Yeri ve Önemi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 103(1), 101-114 .

  Başcı, Z. (2012) Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi-Erzurum Örneği-(Yayınlanmış doktora tezi) Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Erzurum.

  Batmaca, K.M. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler D1ersinde Yer Alan Değerlerin Öğretimine İlişkin Görüşleri. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Kars.

  Bayram, B. (2014) Değerler Eğitiminde Montessori Yöntemi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi)  Üsküdar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji bilim Dalı. İstanbul.

  Baysal, Z.N., Saman, O. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencileri ile değerler Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Electronic Journal of Social Sciences. Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (056-069)

  Baysal, N. (2013). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Yönüyle değerlendirilmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi)  Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı. Niğde.

  Begley, P,T., Leonard, E.P. (1999) The Valuef of Educational Administration. https://books.google.com.tr/books(23.05.2018 ).

  Bozdaş, S. (2013) Öğretmenlerin Mesleklerine Adanmışlık Düzeyleri ile Değerler Eğitimi Uygulama Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Ankara.

  Can, ö. (2008). Dördüncü ve beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Ankara.

  Coombs-Richardson, R., Homer T. (2005). A Comparison of values rankings for selected American and Australian teachers. Journal of Research in International Education,https://books.google.com.tr/books (16.05.2018)

  Dilmaç, B., Bozgeyikli, H., Çıkılı, Y. ( 2008). Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 6, No. 16, 69-91 Değerler Eğitimi Merkezi.

  Dönmez, B., Cömert, M. (2007). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değer Sistemleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 5(14), 29-59. Değerler Eğitimi Merkezi.

  Ersanlı, K., Şanlı, E. (2015). Sürüklendiğimiz Varoluşsal Boşluk ve Değerler Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.59-78

  Freakley, M., Burgh, G., Macsprran, L.T. ( 2008). Values Education in Schools: https://books.google.com.tr/books (17.05.2018)

  Gencel Evin, İ. (2015) Düşünme Becerileri ve Değerler Eğitimi Açısından Açık Sınıf Uygulamaları. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.1313-1332.

  Gönen, M.E. (2015). Çocuklara ve Gençlere Olumlu Ahlaki ve İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Edebî Metinlerin Rolü ve Önemi Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.133-146

  Güçlü, M. (2015). Türkiye’de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 32(1), 29-58

  Güneş, F. (2015). Değerler Eğitiminde Yaklaşım ve Modeller. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. 5(1), 1-20.

  Güneş, F., Köse, N. (2015). Japonya ve İngiltere’de Değerler Eğitiminin İncelemesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.1047-1058

  Güventürk, F. (2017). İnsan ve Temel Değerler. İzmir Birleşik Matbaacılık

  Hatch, J.A. ( 2002) Doing Qualitative Research in Educatiob Settings. State University of Newyork Press

  İncebacak Bal, B. (2015). İlkokullarda 2. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Değer ile Ahlak Kavramlarına İlişkin Algıları. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 1449-1468

  İşcan, C.D. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği (Yayınlanmış doktora tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim programları ve Öğretim Anabilim Dalı. Ankara.

  Karakaş, H. (2015) Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 623(1), 623-650

  Katrancı, M., Bulut, P., Kuşdemnir, Y. (2015) Demokratik Değerlerin Kazandırılmasında Geleneksel Çocuk Oyunları. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.147-172

  Kazu,H., Aslan, F. (2011). 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.87(1), 87-88

  Kazu,H., Pullu S. (2011). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.457 (1), 457-458

  Kurtulmuş, M.,Tösten, R., Gündaş, A. (2014). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 12, No. 27, 281-305 Değerler Eğitimi Merkezi.

  Kuş , D., Fer S.(2011). İlköğretim Programlarının Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi eğitim fakültesi 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildirgesi

  Lampart, L. (2017). Rol Model Olarak Öğretmen. https://www.lap-publishing.com/

  Lovat, T., Oomey, R. ( 2009). Values Education and Quality Teaching. https://books.google.com.tr/books(10.05.2018)

  Mayer R.J. (1976) Reflections on Values Education. Wilfrid Laurier Universty Pres. https://books.google.com.tr/books (17.05.2018)

  Meydan, H. (2012). İlköğretim Okullarında Değerler ve Karakter Eğitimi. (Yayınlanmış doktora tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.

  Neslitürk, S. (2013). Anne değerler eğitimi Programının 5-6 Yaş Çocuklarının sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. (Yayınlanmış doktora tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev yönetimi eğitimi Anabilim Dalı. Konya.

  Özgen, M.K. (2015). Karakter Eğitiminde Değerler Çatışması ve Alışkanlıklar Problemi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 1469-1499

  Öztürk Samur, A. (2011). Değerler Eğitimi Uygulamalarının 6Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev yönetimi eğitimi Anabilim Dalı. Konya.

  Palispis, S.E. (1995). Introduction to Values Ecudation. https://books.google.com.tr/books (14.05.2018.)

  Reigeluth, C.M. (1999) Instructional-Design Theories and Models/ A New Paradigm of Instructional Theory

  Rinehar, H.,Winston (1957) Modern Sociological Theory in Continuity and Chang.1https://books.google.com.tr/books (19.05.2018.

  Saygılı, G.,1 Gündüz, M.,Gülsoy, T. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Daha Çok Nerede Verilmesi Gerektiğine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.237-252

  Semerci, Ç. (2015). Hayat Bilgisi Dersi’nde Sevgiyle İlgili Kazanımların Gerçekleşme Düzeyi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi. 531-544

  Sidekli, S., Aykırı, K. 6 Kemiksiz, Ö. & Aydın, Y. (2015). Etkinliklerin Öğrencilerin Vefa Değerine İlişkin Farkındalıklarına Etkisi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 315-334

  Sözel, M.A., Sel, B. (2015). Dewey’e Göre Ahlak ve Değer Eğitimi: Faydacı Ahlaka Eleştiriler. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 173-188

  Taner, A., Sarmusak, D. (2011). Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Değer Yargılarının Betimlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 157-158

  Tok, M., Bostanoğlu, O. (2015). Hoşgörü Değerinin Kazandırılmasıyla Var Olan Önyargıların Azaltılması. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 595-622

  Topkaya,Y., Tokcan, H. & Coşkun, K. & Uyanıker, A. & Sancak, Y.(2011). 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy üniversitesi eğitim fakültesi 20. Ulusal eğitim Bilimleri kurultayı Bildirgesi

  Ulusoy, K., Dilmaç, B. (2016). Değerler Eğitimi. Pegem Akademi.

  Uzunkol, E. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Saygı ve Sorumluluk Değerlerinin Öğretimine İlişkin Oluşturdukları Etkinliklerin Değerlendirilmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 1415-1438.

  Ülker, M., Dombaylı, M.A. 82015). Değer Eğitiminin Durumsallık Boyutu. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 115-132

  Ünal, F., Er, H., Gürel, D. (2015). Hoşgörü Değerine Yönelik Etkinliğin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 303-314

  Venkataiah, N. (2007)  Values Edocation. https://books.google.com.tr/books (20.05.2018).

  Yakar, A., Yakar, P. (2015) İstasyon Tekniğine Dayalı Değerler Eğitimi Uygulaması: Hoşgörü İstasyonları. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 1399-1414.

  Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimine Genel Bir Bakış.  Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretimi Anabilim Dalı.

  Yıldırım, A., Şimşek H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin 129(1).

  Yılmaz, K. (2015). Değerler Eğitimi Üzerine Düşünceler: Araştırmaların Bütünleştirilmesi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 81(1), 79-100

  Yiğittir, S., Öcal, A. (2011). Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergi̇si 13 (20): 117-124.