Dr. Mehmet Küçük   |  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2017, Vol. 6(1) 33-46

Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons

Ayşegül Oğuz Namdar, Mustafa Sarıkaya, Reha Sarıkaya

pp. 33 - 46   |  Manu. Number: tujted.2018.008

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 16  |  Number of Download: 163


Abstract

The purpose of this study is to identify teachers’ views about technology use in drama, music and visual art lessons. With this purpose, the researchers created an interview form towards technology use in drama, music, and visual art lessons consisting open-ended questions. The questions were checked by two expert researchers in the field and revised based on their feedback. A total number of 12 teachers in the fields of drama, music and visual arts. The teachers were chosen based on the voluntarity. The interviews were recorded with an audiorecorder. The interviews were transcribed verbatim and analyzed using content and descriptive analyses. In the content analysis the findings were presented in tables and codes; while in the descriptive analysis the teachers’ views were presented by using direct quotes. The findings illustrated that the drama, music, and visual arts teachers drew attention to the importance and neccessity of these lessons. Based on the findings, implications include the following: to teach more effectively, drama, music, and visual art classrooms should be designed to have technologies and education should be given to arts teachers for effective use of technology.

Keywords: Drama, Music, Visual arts, Technology


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Namdar, A.O., Sarikaya, M. & Sarikaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 33-46.

Harvard
Namdar, A., Sarikaya, M. and Sarikaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), pp. 33-46.

Chicago 16th edition
Namdar, Aysegul Oguz, Mustafa Sarikaya and Reha Sarikaya (2017). "Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons". Turkish Journal of Teacher Education 6 (1):33-46.

References

  Basalla, G. (2004). Teknolojinin evrimi. (Çev. Cem Soydemir). TÜBİTAK popüler bilim kitapları: Ankara.

  Bogdan, R. C. and Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education, Needham Heights: Ally & Bacon.

  Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar  kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 19-28.

  Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.

  Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye Yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291.

  Ely, D., Blair. P., Lichvar, P., Tyksinski, D., ve Martinez, M. (1996). Trends in educational technology 1995 (ED396717). Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology.

  Erdoğan, T. ve Gök, B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. 8th International Educational Technology Conference’de sunulan bildiri (May 6-8, Eskişehir, ss.1071- 1077).

  Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (2. Baskı). (Çev. Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Hunt, N. P., ve Bahlin, R. M. (1993). Teacher education students' attitudes toward using computers. Journal of Research on Computing in Education. 25(4), 487-497.

  Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. ve İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(146), 80-88.

  Kurtdede Fidan, N. (2008). İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

  Lowther, D. L., ve Sullivan, H. J. (1994). Teacher and technologist beliefs about educational technology. Educalion. Technology, Research and Development, 42(4),73-87.

  Lyons, V. J., ye CarIson, R. D. (1995). Technology in teacher education faculty: attitude, knowledge and use. In D. A. Willis. B. Robin ve J. Willis (Eds.), Technologyand teacher edueation annual 1995 (pp. 753-757). Charlottesville, VA: AACE.

  Means, B. (1994). Using Technology to Advance Educational Goals. In B. Means (Ed.), Technology and Education Reform: The Reality Behind the Promise (pp. 1-22). San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

  Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis, California: SAGE Publications.

  Norton, P., ve Gonzales, C. (1998). Regional Educational Technology Assistance Initiative-Phase II: EvaIuating a Model for Statewide Professional Development.Journal of Research on Computing in Education. 31(1), 25-48.

  Öksüz, C., Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Haziran 2009. Cilt:V1, Sayı: I, 270-287.

  Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemler. (Çev. Ed. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Yayınevi.

  Pina, A. A., ve Savenye, W. C. (1992, Şubat). Beyond Computer Literacy: How Can Teacher Educators Help Teachers Use Interactive Multimedia? Annual Conference of the Association for Educational Communications and Technology toplantısında sunulmuştur, Washington, DC.

  Sönmez, V. (1986). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Olgaç Matbaası.

  Şekerci, A. R., Kurban, B, Çimen, N., Kızıltaş, E., Turan, S., Demirci, T., Başçı, Z., Göktaş,Y. (2008). Öğretim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Öğrenci Görüşleri. The 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir: 06-09 May.

  Taş, H. İ., Özel, A. ve Demirci, A. (2007). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden yararlanma seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 31-52.

  TDK(2017). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58a2e4b4e12ce4.37170594 Erişim tarihi: 7.6.2017 Saat: 19.00

  Tekinarslan, T. (2008). Eğitimciler İçin Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Güz-2008 C.7 S.26 (186-205)

  Tınmaz, H. (2004). An Assessment of Preservice Teachers’ Technology Perception in Relation to Their Subject Area. Unpublished Master Theses. Middle East Technical University. The Graduate School Of Social Sciences

  Türkmenoğlu, H. (2014). Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 87-100.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yiğit, E. Ö. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknoloji okuryazarlığı düzeylerinin ve teknoloji ile bütünleştirilmiş sosyal bilgiler öğretimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Yurdugül, H. ve Aşkar, P. (2008). Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutum ölçeği faktör yapılarının incelenmesi: Türkiye örneği. İlköğretim Online, 7(2), 288-309.