|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2017, Vol. 6(1) 1-17

Candidate Teachers' Opinions on Teaching Practice: A Case Study Based on Candidate Teachers' Diaries

Senol Sezer

pp. 1 - 17   |  Manu. Number: tujted.2018.006

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 73  |  Number of Download: 1026


Abstract

This study was conducted in case study design which one of the qualitative research methods. The purpose of this study is to reveal the opinions of the candidate teachers about the school experiences in teaching practice course. The study group consists ten candidate teachers attending pedagogical formation training in the spring term of 2015-2016 academic year at the Education Faculty in Ordu University. Data was obtained via candidate teachers’ diaries. Data were analysed by using document analysis method. Candidate teachers state that the teachers maintain classroom management in traditional sense, they also were unsuccessful in attracting students’ attention, and they were insufficient to use education technology. In addition, they stated that many problems such as time management, communication and classroom interaction were seen in classroom management process. The candidate teachers also stated that the teachers were acting imprecisely in organizing the learning environment of the classroom and using traditional teaching methods. Candidate teachers expressed that they observed the students were unrelated to the lessons, with less motivation, and they were also undesirous to participate actively in learning process. Teacher candidates also expressed that they were very excited in the teaching practice process. They emphasized to enjoy the teaching profession very much. Candidate teachers stressed that they were happy because they found opportunity to be beneficial for the students and practiced what they learned.

Keywords: Candidate teacher; Teaching practice, Experience, Diary.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sezer, S. (2017). Candidate Teachers' Opinions on Teaching Practice: A Case Study Based on Candidate Teachers' Diaries . Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 1-17.

Harvard
Sezer, S. (2017). Candidate Teachers' Opinions on Teaching Practice: A Case Study Based on Candidate Teachers' Diaries . Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), pp. 1-17.

Chicago 16th edition
Sezer, Senol (2017). "Candidate Teachers' Opinions on Teaching Practice: A Case Study Based on Candidate Teachers' Diaries ". Turkish Journal of Teacher Education 6 (1):1-17.

References

  Avcı, D. (2008). Using students’ diaries on science and technology education. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.

  Aydın, S., Selçuk, A., & Yeşilyurt, M. (2007). Öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin görüşleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 75-90.

  Bain, J. D., Ballantyne, R., Packer, J., & Mills, C. (1999). Using journal writing to enhance student teachers’ reflectivity during field experience placements. Teacher and Teaching: Theary and Practice, 5(1), 51-73.

  Bayrak, F. & Koçak-Usluel, Y. (2011). Ağ günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi. [The effect of blogging on reflective thinking skill]. Hacettepe University Journal of Education, 40, 93-104. 

  Bhargava, A. (2009). Teachıng practıce for student teachers of B.Ed Programme: Issues, predicaments & suggestions. Turkish Online Journal of Distance Education, 10(2), 101-108.

  Blase, J., & Blase, J. (2000). Effective instructional leadership. Journal of Educational Administration, 38(2), 130-141. http://www.emerald-library.com adresinden 12.11.2015 tarihinde erişildi.

  Boadu, G. (2014). Anxieties faced by history student-teachers during teaching practice. Journal of Education and Practice, 5(10), 138-143. www.iiste.org adresinden 16.11.2016 tarihinde erişildi.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

  Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni. (S. Beşir Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap: Ankara.

  Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (S. Beşir Demir, Çev. Ed.).  Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Çakmak, M. (2008). Concerns about teaching process: Student teachers’ perspective. Educational Research Quarterly, 31(3), 57-77.

  Çardak, Ü. (2010). Fen ve Teknoloji dersine ilişkin günlük tutmanın öğrenci başarısı ve tutumu üzerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.

  Çepni, S., Aydın, F., & Şahin, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1), 35-49.

  Değirmençay, Ş. A., & Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.

  Dervent, F. (2015).The effect of reflective thinking on the teaching practices of preservice physical education teachers. Issues in Educational Research, 25(3), 260-275.

  Dixon, B. J. (2009). A formative experiment investigating the use of reflective video journals to increase high school students’ metacognition. (Unpublished doctoral dissertation.). San Diego State University, San Diego, USA. http://search.proquest.com/docview/305166653 adresinden 02.08.2016 tarihinde erişildi.

  Eker, C. (2012). Öz düzenleme sürecinde günlüklerin eğitici işlevi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu, Türkiye.

  Ekinci, N., & Tican-Başaran, S. (2015). Okul deneyimi dersinin öğrencilerin öğretmenlik algılarına etkisi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 13-24.

  Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr 02.08.2016 tarihinde erişildi.

  Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.

  Ergüneş, Y. (2005). Okul deneyi dersi uygulamasının öğrenciler tarafından amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 106-128.

  Goh, P. S., & Matthews, B. (2011). Listening to the concerns of student teachers in Malaysia during teaching practice. Australian Journal of Teacher Education, 36(3), 12-23. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n3.2 adresinden 11.10.2016 tarihinde erişildi.

  Gujjar, A. A., Naoreen, B., Saifi, S., & Bajwa, M. J. (2010). Teaching practice: Problems and issues in Pakistan. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 339-361.

  Hildenbrand, S. M. & Arndt, K. (2016). Student teachers’ management practices in elementary classrooms: A qualitative study. Teacher Development, 20(2), 147-161. DOI: 10.1080/13664530.2016.1143869

  Karaca, M., Öner Armağan, F., & Bektaş, O. (2016). The use of the reflective diaries in science lessons from the perspectives of eighth grade students. International Journal of Environmental & Science Education, 11(2), 53-74.

  Kaya, H. Ş., & Samancı, O. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının okul deneyimi dersinde iletişimle ilgili ilk izlenimleri. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 419-428.

  Kerka, S. (2002). Journal writing as an adult learning tool. http://www.ericdigests.org/1997-2/journal.htm adresinden 01.12.2016 tarihinde erişildi.

  Koç, C., & Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.

  Kudu, M., Özbek, R., Bindak, R. (2006). Okul Deneyimi-1 uygulamasına ilişkin öğrenci algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 99-109.  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/viewFile adresinden 25.11.2016 tarihinde erişildi.

  Kyriacou, C. & Stephens, P. (1999) Student teachers' concerns during teaching practice. Evaluation & Research in Education, 13(1), 18-31, DOI:10.1080/09500799908666943 http://dx.doi.org/10.1080/09500799908666943 adresinden 25. 07. 2016 tarihinde erişildi.

  Lally, C. G., & Veleba, K. (2000). Language teacher observation and reflective diaries: An alternative perspective. Education, 121(1), 106-113.

  Lee, I. (2008). Fostering preservice reflection through response journals. Teacher Education Quarterly, 35(1), 117-139. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ810661.pdf adresinden 02.08.2016 tarihinde erişildi.

  Leithwood, K., Seashore-Louis, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). How leadership influences student learning. Minneapolis: Wallace Foundation.

  Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. (Adnan Gümüş, & M. Sezai Durgun, çev.). Ankara: Bilgesu.

  Moon, J. A. (2006). Learning journals: A handbook for reflective practice and professional development. New York: Routledge.

  Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 132-139.

  Poulou, M. (2007). Student-teachers’ concerns about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 30(1), 91-110. DOI: 10.1080/02619760600944993 

  Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 31-55.

  Spillane, J. P. (2003). Educational leadership. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(4), 343.346.

  Şaşmaz-Ören, F., Sevinç, Ö. S., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58), 217-246.

  Usdan, M., McCloud, B. Podmostko, M. (2001). Leadership for student learning: Redefining the teacher as leader. Washington: Institute for Educational Leadership. podmostkom@iel.org adresinden 13. 12. 2015 tarihinde erişildi.

  Ünlü, H., & Güven-Karahan, B. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 7(2), 125-134. http://www.insanbilimleri.com adresinden 25.11.2016 tarihinde erişildi.

  Varış, Y. A. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi üzerine görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(33), 177-191.

  Yenilmez, K., & Ata, A. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının okul deneyimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 55-63.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

  Yılmaz, K., & Kab, İ. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘Okul Deneyimi’ve ‘Öğretmenlik Uygulaması’ derslerine yönelik görüş ve değerlendirmeleri. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 197-215.

  Yiğit, N., & Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 91-103.

  York-Barr, J., & Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255-316.

  YÖK. (1998). YÖK Dünya Bankası fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

  Zeichner, K. (1990). Changing directions in the practicum: Looking ahead to the 1990s. Journal of Education for Teaching, 16(2), 105-132.