|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2022, Vol. 11(2) 81-98

Distance Education Experiences of Syrian Students Under Temporary Protection During the Covid-19 Pandemic

Mehmet Basaran, Merve Ilter, Murat Alemdar, Omer Faruk Vural

pp. 81 - 98   |  Manu. Number: MANU-2207-24-0001

Published online: December 30, 2022  |   Number of Views: 59  |  Number of Download: 530


Abstract

The Covid-19 pandemic that has affected every aspect of life worldwide and in Turkey is still heavily taking effect. Formal education, one of the most affected fields, has become one of the most crucial issues of the daily life of the whole society, over 18 million students, their families, and the education community with the decision of the Ministry of National Education to suspend face-to-face education and switch to distance education in March 2020 within the scope of epidemic measures. This study aimed to examine the distance education experiences of Syrian students in line with the opinions of teachers who work at different education levels and have Syrian students in their classes. Data were collected from 16 teachers employing semi-structured interview forms. The research revealed the difficulties experienced by Syrian students under temporary protection during the distance education period from teachers' perspectives.

Keywords: Pandemic, Covid19, Syrian Students, Distance Education, Education Information Network


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Basaran, M., Ilter, M., Alemdar, M. & Vural, O.F. (2022). Distance Education Experiences of Syrian Students Under Temporary Protection During the Covid-19 Pandemic . Turkish Journal of Teacher Education, 11(2), 81-98.

Harvard
Basaran, M., Ilter, M., Alemdar, M. and Vural, O. (2022). Distance Education Experiences of Syrian Students Under Temporary Protection During the Covid-19 Pandemic . Turkish Journal of Teacher Education, 11(2), pp. 81-98.

Chicago 16th edition
Basaran, Mehmet, Merve Ilter, Murat Alemdar and Omer Faruk Vural (2022). "Distance Education Experiences of Syrian Students Under Temporary Protection During the Covid-19 Pandemic ". Turkish Journal of Teacher Education 11 (2):81-98.

References

  AFAD. (2020, November 25). Türkiye’deki Suriyelilerin demografik görünümü, yaşam koşulları ve gelecek beklentilerine yönelik saha araştırması [Demographic view of Syrians in Turkey, field research for living conditions and future expectations]. https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/

  Ahsan, R.M. (1997). Migration of female construction labourers to Dhaka City, International Journal of Population Geography, 3, 49-61. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1220(199703)3:1<49::AID-IJPG57>3.0.CO;2-J

  Akalin, A. T. (2016). Türkiye’ye gelen Suriyeli göçmen çocukların eğitim sorunları [Education problems of Syrian immigrant children having come to Turkey] [Master thesis]. Istanbul Aydin Universitesi, Türkiye

  Baltaci, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? [Qualitative research process: How is a qualitative research done?]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388. https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299

  Beyazova, A., Nimer, M., & Sabbagh, L. (2020). Covid-19 sürecinde İstanbul’un farklı  yerleşimlerinde çocukların haklarına erişimi araştırması: Mülteci çocuklardan deneyimler [Research on access to children's rights in different settlements in Istanbul during the Covid-19 process: Experiences from refugee children]. https://www.stgm.org.tr/e-kutuphane/covid-19-surecinde-istanbulun-farkli-yerlesimlerinde-cocuklarin-haklarina-erisimi-2

  Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması.[Coronavirus (Covid-19) pandemic process and educational evaluations in the world after the pandemic: New normal and new education paradigm.] Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 112-142.

  DEF. (2020). The Covid-19 Pandemic has changed the world forever. This is how. World Economic Forum.

  Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research. Sage.

  Dönmez G. (2020, September 15) Uzaktan eğitimle ilgili temel sorunlar [Main problems with distance education]. https://www.hurriyet.com.tr

  Eysenbach, G. & Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7337.573

  GIGM. (2020, December 20). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler [Syrians under temporary protection by years]. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638

  Gozubuyuk Tamer, M. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu [The situation of Syrian children under temporary protection in Trabzon public schools]. Göç Dergisi, 4 (1), 119-152.

  Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Sage.

  Kocoglu, A. & Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerileri kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri [Teachers' views on primary school Turkish course curricula in the process of helping Syrian students gain Turkish language skills]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(2), 131-160.

  MoNE. (2014, December 10). Circular: Education and training services for foreigners. Ministry of National Education, General Directorate of Basic Education. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf

  MoNE. (2020a, December 15). Minister Selçuk explained the details of distance education that will start on 23 March. https://www.meb.gov.tr/

  MoNE. (2020b, November 12). EIN support points. http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/

  MoNE. (2020c, December 5). EIN class-based timetable. https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html

  MoNE. (2020d, June 5). Syrian population under temporary protection in our country by years. https://hbogm.meb.gov.tr/

  MoNE. (2021, March 10). MEB announced the most successful provincial directors of national education in using EIN.  https://www.kamubiz.com

  Mestci, A. (2007). Türkiye internet raporu 2007. [Turkey Internet Report 2007]. Beykent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü.

  Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

  Muslu, S. (2021, April 10). Eğitim-öğretimde birinci yarıyıl sona erdi: Uzaktan eğitimde fırsat eşitliği sağlandı mı? [The first semester in education has ended: Is equal opportunity in distance education ensured?]. https://www.bbc.com/

  Patton, M. Q. (2014). Qualitative evaluation and research methods. Sage.

  Reimeres, F.M. & Schlehicler, A. (2020, March 18). A framework to guide an education response to the covid-19 Pandemic of 2020. https://read.oecd-ilibrary.org/view

  Sarıer, Y. (2020). Türkiye’de mülteci öğrencilerin eğitimi üzerine bir meta-sentez çalışması: Sorunlar ve çözüm önerileri.[ A meta-synthesis study on the education of refugee students in Turkey: Problems and solutions]. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 80-111.

  Satıl, C. (2020). Türkiye’de uzaktan eğitim [Distance education in Turkey]. https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-de-uzaktan-egitim

  Sahin, H. (2020). Göç olgusu, mülteci çocukların eğitimi ve Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci [The phenomenon of migration, the education of refugee children and the integration process of Syrian refugee children into the Turkish education system]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(1), 377-394.

  Turk Kizilay. (2020, December 18). Covid-19 sürecinde geçici ve uluslararası koruma altındaki çocukların uzaktan eğitime erişimi durum analizi [Situation analysis of access to distance education of children under temporary and international protection in the Covid-19 process]. https://data2.unhcr.org/en/

  Uzun, I. (2017, December 10). Türkiye’de mülteci çocukların eğitim hakkını ve karşılıklı uyumu destekleyen yaklaşımlar, politikalar ve uygulamalar [Approaches, policies, and practices supporting mutual harmony of refugee children and their right to education in Turkey]. http://liberalforum.eu/

  UNICEF. (2020). Covid-19: Yeni çıkan UNICEF raporu okulları kapanan öğrencilerin en az üçte birinin uzaktan eğitime erişemediğini belirtiyor [Covid-19: The new UNICEF report states that at least one-third of students whose schools are closed do not have access to distance education]. https://www.unicef.org/

  Uzun, E. M. & Butun, E. (2016). Teachers' views on the problems faced by Syrian refugee children in preschool education institutions. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1).

  YEGITEK. (2021, 10 February). Sayılarla uzaktan eğitim [Distance education in numbers]. https://yegitek.meb.gov.tr

  Yıldırım, A. & Simsek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin Yayıncılık.