|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2020, Vol. 9(1) 37-63

The Effect of Out-of-School Learning Activities on 5th Grade Students’ Science, Technology, Society and Environment Views

Arzu Kucuk, Nagihan Yildirim

pp. 37 - 63   |  Manu. Number: MANU-2005-14-0001.R1

Published online: June 30, 2020  |   Number of Views: 189  |  Number of Download: 868


Abstract

This study aimed to examine the effects of out-of-school learning activities carried out within the 5th grade human and environmental unit of science teaching program on students' views of science, technology, society, and the environment. In the research, the "mixed research method", which emerged as a research paradigm that acts as a bridge between quantitative and qualitative research, was used. In this study, a group of 22 students, consisting of 5th-grade students, taught all of their courses outside the school in the human and environmental unit. To measure the impact of these practices on students' understanding of Science, Technology, Society, and Environment, quantitative data were applied three times, in the beginning, in the end, and at the end of the following six months, with the Science, Technology, Society and Environment survey, while qualitative data were processed throughout the applications via worksheets, structured diaries and semi-structured interviews with students after the intervention. Quantitative data analysis was done by calculating the item scores of each question in the questionnaire, and the analysis of qualitative data was done through content analysis. Based on the quantitative and qualitative data that greatly support each other in this research, it has been revealed that the out-of-school learning activities implemented within the scope of the human and environmental unit have improved the science, technology, and environmental views of the study group, and also its permanence can be achieved in a long time.

Keywords: Science, Technology, Society and Environment, Science Teaching, Out-of-School Learning Environments


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kucuk, A. & Yildirim, N. (2020). The Effect of Out-of-School Learning Activities on 5th Grade Students’ Science, Technology, Society and Environment Views . Turkish Journal of Teacher Education, 9(1), 37-63.

Harvard
Kucuk, A. and Yildirim, N. (2020). The Effect of Out-of-School Learning Activities on 5th Grade Students’ Science, Technology, Society and Environment Views . Turkish Journal of Teacher Education, 9(1), pp. 37-63.

Chicago 16th edition
Kucuk, Arzu and Nagihan Yildirim (2020). "The Effect of Out-of-School Learning Activities on 5th Grade Students’ Science, Technology, Society and Environment Views ". Turkish Journal of Teacher Education 9 (1):37-63.

References

  Akçadağ, K., Çiğdem, & Omca Çobanoğlu, E. (2018). “İnsan ve Çevre” ünitesi için sınıf dışı öğretim uygulamasının çevre okuryazarlığı üzerine etkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1-23.

  Armağan, B. (2015). İlkokul dördüncü sınıf fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları: Bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

  Asmussen, K. J., & Creswell, J. W. (1995). Campus response to a student gunman. The Journal of Higher Education, 66(5), 575-591.

  Atmaca, S. (2012). Derslik dışı fen etkinlikleri ve bu etkinliklere dayalı öğretimin öğretmen adayları üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

  Ayotte-Beaudet, J. P., Potvin, P., & Lapierre, H. G. (2017). Teaching and learning science outdoors in schools’ ımmediate surroundings at k-12 levels: A meta-synthesis. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 5343-5363.

  Bakioğlu, B. (2017). 5. sınıf vücudumuz bilmecesini çözelim ünitesinin okul dışı öğrenme ortamı destekli öğretiminin etkililiği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Amasya: Amasya Üniversitesi.

  Bakioğlu, B., & Karamustafaoğlu, O. (2014). Okul dışı ortamlarda fen eğitimi: Diyaliz merkezine teknik bir gezi. Turkish Journal of Teacher Education, 3(2), 15-26.

  Balçın, M. D., & Topaloğlu, M. Y. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarında ilkokul öğrencilerinin Mühendislere ve bilim insanlarına yönelik algılarının incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(1), 157-170

  Balkan Kıyıcı, F., & Atabek Yiğit, E. (2010). Sınıf duvarlarının ötesinde fen eğitimi: Rüzgâr santraline teknik gezi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 225-243.

  Bodur, Z. (2015). Sınıf dışı etkinliklerinin Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve motivasyonları üzerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.

  Bora, N., Arslan, O., & Çakıroğlu, J. (2006). Lise öğrencilerinin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.

  Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.

  Braund, M., & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28(12), 1373-1388.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25 b.). Ankara: Pegem Akademi.

  Corbin, J., & Strauss, A. (2007). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage.

  Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1992). Doing qualitative research: Multiple strategies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Cressweel, J. W., & Plano-Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2 b.). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Cresswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2 b.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Creswell, J. W. (2013). Qualitative ınquiry & research design: Choosing Among five approaches (3 b.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Creswell, J. W., & Tashakkori, A. (2007). Differing Perspectives on mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(4), 303-308. doi:10.1177/1558689807306132

  Çepni, S., & Ayvacı, H. Ş. (2012). fen ve teknoloji eğitiminde alternatif (performans) değerlendirme yaklaşımları. S. Çepni (Ed.), Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (12 b., s. 321-336) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

  Çepni, S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (8 b.). Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.

  Demirdirek, M. (2019). Ders dışı etkinliklerle desteklenen öğrenci merkezli çevre eğitiminin 7. sınıf öğrencilerinin çevre okuryazarlıklarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aksaray: Aksaray Üniversitesi.

  Doğru, M., & Şeker, F. (2012). İlköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin fen-teknoloji-toplum-çevre konularına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 61-81. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1778 adresinden alındı

  Dori, Y. J., & Tal, R. T. (2000). Formal and informal collaborative projects: Engaging in industry with environmental awareness. Science Education, 84(1), 95-113.

  Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. Buckingham: Open University Press.

  Erduran-Avcı, D. (2008). Using students’ diary on science and technology education. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 30, 17-32

  Ertaş- Kılıç, H., & Şen, A. İ. (2014). Okul dışı öğrenme etkinliklerine ve eleştirel düşünmeye dayalı fizik öğretiminin öğrenci tutumlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 30(176), 13-30. doi:10.15390/EB.2014.3635

  Ertaş, H., Şen, A. İ., & Parmaksızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 178-198.

  Fallik, O., Rosenfeld, S., & Eylon, B.-S. (2013). School and out-of-school science: A model for bridging the gap. Studies in Science Education, 49(1), 69-91. doi:10.1080/03057267.2013.822166

  Farmer, J., Knapp, D., & Benton, G. (2007). An elementary school environmental education field trip: Long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. Journal of Environmental Education, 38(3), 33-42.

  Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8 b.). New York: McGraw-Hill.

  Göloğlu Demir, C., & Yılmaz, H. (2018). Sınıf dışı eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi ve duygu analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 101-116.

  Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school groups. Science Education, 88(1), 59-70.

  Higgins, P., & Nicol, R. (2002). Outdoor Education: Authentic learning in the context of landscapes (Volume 2). Kisa: European Union. 10 15, 2019 tarihinde www.ode.kinda.se adresinden alındı

  Higgins, P., Loynes, C., & Crowther, N. (1997). A guide for outdoor educators in scotland. SNH: Perth.

  Hurd, P. D. (1998). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science Education, 82(3), 407-416.

  İnce, M. C. (2017). İnformal öğrenme ortamlarının öğrencilerin fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisini anlamalarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

  Jarvis, T., & Pell, A. (2002). Effect of the challenger experience on elementary children's attitudes to science. Journal of Research in Science Teaching, 39(10), 979-1000. doi:10.1002/tea.10055

  Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2017). Educational Research quantitative, qualitative, and mixed approaches. (6 b.). Los Angeles: Sage.

  Kılıç, E. (2004). Durumlu öğrenme kuramının eğitimdeki yeri ve önemi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 307-320.

  Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E., Tümay, H., & Taşdelen, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

  Küçük, A., & Küçük, M. (2019). Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi. X. International Congress on Research in Education (ICRE) (s. 502-510). Antalya: ULEAD.

  Küçük, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

  Laçin Şimşek, C. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. C. Laçin Şimşek (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi (s. 1-23) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

  Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research design. Qual Quant, 43, 265-275.

  Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. N. K. Denzin, & L. Y. S (Ed.), The handbook of qualitative research (2 b., s. 1065-1122) içinde. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  McDonald, J., & Czerniak, C. (1994). Developing interdisciplinary units: Strategies and examples. School Science and Mathematics, 94(1), 5–10.

  MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

  MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

  MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

  MEB. (2019). Millî eğitim bakanlığı eğitim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

  Melber, L. H., & Abraham, L. M. (1999). Beyond the classroom: Linking with informal education. Science Activities, 36, 3-4.

  Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and ımplementation (4 b.). John Wiley & Sons.

  Mertler, C. A. (2006). Action research teachers as researchers in the classroom. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2 b.). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Morse, J. M., & Niehaus, L. (2009). Mixed method design: Principles and procedures. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.

  National Research Council (1996). National science education standards. National Academy Press.

   

  Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2004). Enhancing the ınterpretation of “significant” findings: The role of mixed methods research. The Qualitative Report, 9(4), 770-792.

  Önder, A., Abacı, O., & Kamaraj, I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi: İstanbul arkeoloji müzesi'ndeki marmara örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 103-117.

  Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.

  Panizzon, D., & Gordon, M. (2003). Mission possible: A day of science, fun, and collaboration. Australian Primary Junior Science Journal, 19(2), 9-14.

  Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (2 b.). (B. Mesut, & D. S. Beşir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.

  Prokop, P., Tuncer, G., & Kvasnicak, R. (2007). Short-term effects of field programme on students’ knowledge and attitude toward biology: A Slovak experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), 247-255. doi:10.1007/s10956-007-9044-8

  Ramey-Gassert, L. (1997). Learning science beyond the classroom. The Elementary School Journal, 97(4), 433-450.

  Richards, L. (2005). Handling qualitative data: A practical guide. London: Sage Publications.

  Shaughnessy, J. J., & Sechmeister, E. B. (1997). Research methods in psychology. Singapore: McGraw-Hill.

  Solomon, J., & Aikenhead, G. S. (1994). STS education: International perspectives on reform. New York: Teachers College Press.

  Soysal, E. (2019). Okul dışı öğrenme ortamlarının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik ilgi, tutum ve motivasyonlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.

  Sözer, Y., & Oral, B. (2016). Sınıf İçi öğrenmelerini destekleyen okul dışı aktif öğrenme süreci: Bir meta sentez çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(22), 278-310.

  Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme nedir? A. İ. Şen (Ed.), Okul dışı öğrenme ortamları (s. 2-18) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

  Tal, T., & Morag, O. (2009). Reflective practice as a means for preparing to teach outdoors in an ecological garden. Journal of Science Teacher Education, 20, 245-262.

  Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches (applied social research methods). London: Sage Publication.

  Taşçı, G., & Soran, H. (2008). Hücre bölünmesi konusunda çoklu ortam uygulamalarının kavrama ve uygulama düzeyinde ögrenme basarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 34, 233-243.

  Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: ıntegrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. London: Sage.

  Türkmen, H., Topkaç, D. D., & Atasayar-Yamık, G. (2016). İnformal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: Tabiat tarihi müzesi ve botanik bahçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 174-197.

  Yager, R. E. (1996). Science/technology/society as reform in science education. Albany, NY: SUNY Press.

  Yalaki, Y. (2014). Türkiye’de fen, teknoloji, toplum, çevre (FTTÇ) eğitimi ne durumda? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 26, 27-36.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yorulmaz, E. (2016). Sosyal bilgiler dersi kapsamında okul dışı çevrelerin kullanımı: Çorum yatılı arkeoloji müzesinde bir gün (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi.

  Zaragoza, J. M., & Fraser, B. J. (2017). Field-study science classrooms as positive and enjoyable learning environments. Learning Environments Research, 20(1), 1-20.