|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2018, Vol. 7(1) 61-75

An Investigation of Elementary School Teacher Undergraduate Curriculum Related to Professional Value

Nermin Karabacak, Mehmet Kucuk, İsa Korkmaz

pp. 61 - 75   |  Manu. Number: MANU-1901-06-0001

Published online: June 30, 2018  |   Number of Views: 139  |  Number of Download: 1216


Abstract

The aim of this study is to evaluate the adequacy of the undergraduate curriculums of the Department of Primary Education, to bring professional values ​​to the educational stakeholders. This study was designed in case study model which is one of the qualitative research methods. The data of the study were collected via semi-structured interviews during the 2016-2017 academic year. The study group were 30 participants include teachers, school administrators and classroom teachers who work in Rize Provincial Directorate of National Education. Purposive sampling method was used to determine the study group. Data were analysed by using qualitative data analysis program. The data are given under two themes in the theoretical framework of the subject area. These themes were (i) the level of complementation vocational qualification of the undergraduate degree programs, (ii) Procedures to be performed in the pre-service training process in gaining professional values. The suggestions were made about how to increase professional values in the study.

Keywords: Elementary education undergraduate curriculum, professional value, pre-sevice


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karabacak, N., Kucuk, M. & Korkmaz, I. (2018). An Investigation of Elementary School Teacher Undergraduate Curriculum Related to Professional Value . Turkish Journal of Teacher Education, 7(1), 61-75.

Harvard
Karabacak, N., Kucuk, M. and Korkmaz, I. (2018). An Investigation of Elementary School Teacher Undergraduate Curriculum Related to Professional Value . Turkish Journal of Teacher Education, 7(1), pp. 61-75.

Chicago 16th edition
Karabacak, Nermin, Mehmet Kucuk and Isa Korkmaz (2018). "An Investigation of Elementary School Teacher Undergraduate Curriculum Related to Professional Value ". Turkish Journal of Teacher Education 7 (1):61-75.

References

  Afşin, F. N. (1988). Stajyer öğretmenlerin meslekle ilgili sorunlar ve çözüm yolları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Aksoy, N. (1999). Educators’ beliefs about ethical dilemmas in teaching: A research study among elementary school teachers in Turkey. American Association of Behavioral and Social Sciences, 2 (Fall). Retrieved from http://aabss.org/journal1999/f18Aksoy.html

  Akyüz, Y. (2012). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişmedeki etkileri (1839-1950) (2. Baskı). Ankara: Pegam Akademi.

  Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 113-128.

  Argun, Y. (2003). Eğitim fakültesi okulöncesi eğitim programında devam eden öğrencilerin mesleği seçme nedenlerinin karşılaştırılması olarak incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 22-28.

  Aydın, İ. (2013). Eğitim ve öğretimde etik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

  Bağcı, E. (2014). Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programının paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kilis.

  Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession? Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46(3/4), 343-349.

  Boz, Y., & Boz, N. (2008). Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.

  Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (2. Baskı). (Çev. Bütün, M. ve Demir, S. B.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Çakmak, E., & Civelek, F. (2013). Sınıf öğretmenliği lisans programının MEB özel alan öğretmen yeterlikleri açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 349-367.

  Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (Eds.) (2012). Teacher education around the world: Changing policies and practices. London and New York: Routledge Taylor and Francis.

  Egitimpedia (2015). Öğretmenlerin kendilerini en değerli hissettikleri 10 ülke. https://www.egitimpedia.com/ogretmenlerin-kendilerini-en-degerli-hissettigi-10-ulke/ adresinden alınmıştır.

  Ekinci, A. (2010). İlkoğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden edinilmiştir.

  Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

  Firestone W. A. (1996). Images of teaching and proposals for reform: A comparision of ideas from cognitive and organisational research. Educational Administration Quarterly, 32, 209-235.

  Gözütok, D. F. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 83-99.

  Gray, D. E. (2009). Doing research in the real World (2nd edition). Los Angeles: Sage. Retrieved from economist.com/news/leaders 

  Güçlü, N. (1996). Öğretmen olma süreci: Sosyalleşme. Eğitim ve Bilim, 20(99), 55-63.

  Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri (1. Basım). Erçetin, Ş. Ş. (Ed.), İlk günden başöğretmenliğe (s. 15-36) içinde. Ankara: Asil Yayıncılık.

  Gürbüz, H., & Kışoğlu, M.(2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen-edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.

  Gürkan, T. (1993). İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile benlik kavramları arasındaki ilişki. Ankara: Sevinç Matbaası.

  Güven, D. (2010). Profesyonel bir meslek olarak Türkiye’de öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 27(2), 13-21.

  Karabacak, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerleri üzerine nitel bir çalışma. (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

  Karabacak, N., Küçük, M., & Korkmaz, İ. (2015). Uzmanların bakış açısından sınıf öğretmenlerinin mesleki değerleri. Turkish Journal of Teacher Education, 4(2), 1-32.

  Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2009). An investigation of ethical culture in educational organizations. African Journal of Business Management, 3(10), 504–510.

  Kelchtermans G. (1993). Getting the story, understanding the lives: From career stories to teachers’ Professional development. Teacher and Teacher Education, 9, 443-456.

  Kılıç, D., & Babayiğit, Ö. (2017). İlkokul öğrencilerinde kaybolan değerler. International Journal of Eurasian Education and Culture, 2(3), 81-92.

  Korkmaz, İ. Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.

  Louis K. S. (1998) Effects of teacher quality of work life in secaondary schools on commitment and sense of efficancy. School Effectiveness and School Improvement, 9, 1-27.

  Merriam, S. B. (2013). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

  Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

  Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

  Övet, O. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

  Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü: Bir reform önerisi. Ankara: Türk Eğitim Derneği, Yayın No: 11687.

  Özcan, M. (2013). Okulda üniversite. Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi. Yayın No: TÜSİAD-T/2013-12/543.

  Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Pelit, E., & Güçer, E. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 95-119.

  Reiman J. A. & Peace, S. D. (2002). Promoting Teachers’ Moral Reasoning and Collaborative Inquiry Performance:a developmental role-taking and quided inquiry study. Journal of Moral Education, 31(1), 51-64 .

  Richardson, P. W., & Watt, H. M. G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27.

  Ryan, K., &  Bohlin, K. (1999). Building character in schools. California: Jossey-Bass Inc.

  Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19, 829-846.

  Sarı, M. H., & Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.

  Senemoğlu, N. (2001). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran Kisi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81), 12-14. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/yayin.html adresinden erişilmiştir.

  Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.

  Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), The Handbook of Qualitative Research, (pp. 443-466). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Şahin, Ç., & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 164-190.

  Taşdemir, M. (1995). İlkokul öğretmeni yetiştirme programının öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

  Tekerek, M., & Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ-Turkey.

  Terzi, A. R., & Tezci E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.

  Thoma S. (1994). Moral judgments and moral actions. In J.Rest & D. Narvaez (Eds.), Moral development in proffessions (pp.199-212). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

  Thornton, M., Bricheno, P., & Reid, I. (2002). Students’ reasons for wanting to teach in primary school. Research in Education, 67, 33-43.

  Tunca, N. (2012). İlköğretim öğretmenleri için mesleki değerler ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğretmenlerinin mesleki değerlerinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

  Turgut, N. (2010). Devlet ilköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin meslekî etik sorununa karşı meslek örgütlerinin yaklaşımı (nitel bir çalışma). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Uştu, H., Taş-Mentiş, A., & Sever, B. (2016). Öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik algılarına ilişkin nitel bir araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1, 15-23. www.ejoir adresinden erişilmiştir.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013).  Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı).  No: 76, Ankara: Seçkin Yayınları.

  Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(4), 71-88.

  Yin R. K. (2014). Case study research: Desing and methods (5th ed.). Los Angelos: Sage.

  YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Ankara: YÖK Yayını.