|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2018, Vol. 7(2) 87-101

Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book

Omer Zengin, Mehmet Kucuk

pp. 87 - 101   |  Manu. Number: MANU-1811-29-0002.R1

Published online: November 30, 2018  |   Number of Views: 179  |  Number of Download: 1159


Abstract

The objectives of the training programs include the adoption of children's scientific approach and the understanding of how scientists work. From this point of view, it is important for students to understand science correctly and to know which stages of scientific knowledge pass through. One of the sources that can help in understanding these processes is the books that convey the lives and discoveries of scientists. These books focus on the life of scientists, their discoveries and the impact of these discoveries on the present. Some of the books include some experiences that have influenced the scientific career process of scientists since their childhood. It is a matter of curiosity whether or not these experiences are similar to those of other scientists. Identifying similarities by investigating these experiences can provide the right set of science, the development of educational programs and the design of learning environments that will contribute to the scientific career process. The aim of this study is to determine the similar experiences in the childhood career experiences of 27 scientists in the book Curious Minds. In this study, qualitative method was used and descriptive analysis was used as the analysis method. Based on the findings, it was found out that science constructions are common experiences in their childhood experiences and in their experience in scientific career processes.

Keywords: Scientist, scientific career, childhood experiences, autobiography


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Zengin, O. & Kucuk, M. (2018). Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), 87-101.

Harvard
Zengin, O. and Kucuk, M. (2018). Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), pp. 87-101.

Chicago 16th edition
Zengin, Omer and Mehmet Kucuk (2018). "Analysis of the Self-Life Stories of Scientists in the Curious Mind Book ". Turkish Journal of Teacher Education 7 (2):87-101.

References

  Altay Köse, T. ve Yangın, S., (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel kariyer ilgileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1)1,  45-66.

  Bağ, H. (2013). 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajları. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Rize.

  Brockman, J. (Ed.) (2007) Meraklı zihinler (3. Baskı). (Çev. Ü. İnce). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

  Bursalı, O. (2016). Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü (6. Baskı). İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

  Carlone, H.B., ve Johnson, A., (2007). Understanding the science experiences of successful women of color: science identity as an analytic lens. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1187–1218.

  Cemaloğlu, N. (2012). Veri Toplama Teknikleri: Nicel-Nitel. Abdurrahman TARNRIÖĞEN (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 133-167). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Ceylan, Ş., (2009). Vineland Sosyal - Duygusal Erken Çocukluk Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ve Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Davranışlarına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara.

  Çelik, E. (2017). Dünyayı Değiştiren Müslüman ve Türk Bilim Adamları. (Ed. Füsün Dikmen). Ankara: Tutku Yayınevi

  Doğan, N., ve Özcan, M. B. (2010). Tarihsel yaklaşımın 7. Sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirmesine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(4), 187-208.

  Efilti, E., (1998). Mesleki Rehberliğin Meslek Seçimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

  Gençer, A. A., ve Akman, B. (2016). Çocukların bilim insanları ve icatlarına yönelik fikirlerinin oluşumunda drama yönteminin etkisini incelemek. İlköğretim Online, 15(1), 161-171.

  Guillen, M. (2001). Dünyayı değiştiren beş denklem (16. Baskı). (Çev. G. Tanrıöver). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

  Güler, T., & Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 55-56.

  Günalp, A., (2007). Farklı anne baba tutumlarının okul öncesi eğitim çağındaki çocukların özgüven duygusunun gelişimine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış yüksek isans tezi, Konya.

  Güneş, F., (2017). Okuma ilgisi ve gücü. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. (3)3, 119-128.

  Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Kılıç, Ş. (2010). Çocukların bilime ve bilim insanına yönelik tutumları ve kalıplaşmış yargıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Bahar 2010, 8(2), 439-455.

  MEB, (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

  MEB, (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.

  Miles, M. B. ve Huberman, A.M., (1994). Nitel Veri Analizi (2. Baskı). Akbaba Altun, S., ve Ersoy, A. (Ç. Ed.). Ankara:Pegem Akademi

  Mutlu, M. ve Aydoğdu, M., (2003). Fen bilgisi eğitiminde Kolb’un yaşantısal öğrenme yaklaşımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1)13 15-29.

  Noyanalpan, N., (1996). İlköğretim Okullarında Fen Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları

  Özbey, Ç., (2004). Çocuk Sorunlarına Yapıcı Çözümler. İstanbul: İnkılap Kitabevi

  Unat, Y. (2008). Prof. Dr. Sevim Tekeli ve Bilim Tarihine Katkıları. Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, 14-16.

  Üstün, E. ve Akman, B., (2003). Üç yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 137-141.

  Yalçınkaya, M., Koşar, D., & Altunay, E. (2014). Araştırma görevlilerinin bilim insanı yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1009-1034.

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yurtal, F. ve Yontar, A., (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinden bekledikleri sorumluluklar ve sorumluluk kazandırmada kullandıkları yöntemler. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15)2, 411-424.

  Zengin, Ö., & Küçük, M. (2016). Bilim insanlarının çocukluk hikâyelerinin kariyer seçimine etkisi. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2016, Muğla.