|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2018, Vol. 7(2) 76-86

The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers

İlhan Turan

pp. 76 - 86   |  Manu. Number: MANU-1812-18-0002.R1

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 85  |  Number of Download: 570


Abstract

Globalization has been one of the most frequently used terms in the field of international politics and diplomacy and academic studies in the last two decades. In the simplest sense, globalization can be defined as the increasing degree of communication and interaction between people, society and states living in different parts of the globe within the framework of the concept of yaşayan interdependence küresel. Globalization describes a process that proceeds in both directions in its local-universal spectrum, pointing to an extremely dynamic and variable concept rather than a static structure. Globalization continues to influence different areas of the world with each passing day and in this way, it constantly adapts its existing structure with its new initiatives and movements. It is known that wars started with the existence of human being on earth. Mankind tried to prevent wars while waging wars. Therefore, the history of peace is equal to the history of humanity. Religions, traditions, and cultures speak of the wickedness of war and the well-being of peace. Today, with the world entering the globalization process, the concept of peace has brought us to the brink of a moving debate. In this context, there are those who advocate that globalization has made significant contributions to peace and that it has brought peace to the brink of war.

Keywords: Teacher candidates, globalization, social studies


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Turan, I. (2018). The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), 76-86.

Harvard
Turan, I. (2018). The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers . Turkish Journal of Teacher Education, 7(2), pp. 76-86.

Chicago 16th edition
Turan, Ilhan (2018). "The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers ". Turkish Journal of Teacher Education 7 (2):76-86.

References

  Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: Administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37 (1), 80-89.

  Asal, U. Y. (2013). 21. Yüzyılda sürdürülebilir barış için küresel stratejiler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:12    Sayı:23, 1-14.

  Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.

  Aslan, K. (2004). Küreselleşmenin eğitim boyutu. Ege Eğitim Dergisi, 5(1), 1-5.

  Barbieri, K., & Schneider, G. (1999). Globalization and peace: Assessing new directions in the study of trade and conflict. Journal of Peace Research, 36(4), 387-404.

  Bağ H., ve Küçük M. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin fen bilimleri laboratuvar imajları, Route Educational & Social Science Journal. 4, 271-286.

  Balcı, A., & Katılmış, A. (2012). Coğrafya öğretmeni adaylarının Birleşmiş Milletler (BM) daimi üye ülkelerine yönelik algılarının barış değeri açısından analizi. Marmara Coğrafya Dergisi sayı: 25,  390 - 408

  Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 5(18),1-47.

  Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), 269-283.

  Coşkun, M. (2011). Lise öğrencilerinin ‚iklim‛ kavramıyla ilgili metaforları (zihinselmgeleri). Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5 (3), 919-940.

  Dikbayır,A, Engin,G. (2017) Küreselleşme ve Eğitim : Ed: Genç,S.Z.,Değişen Değerler Ve Yeni Eğitim Paradigması, Ankara:Pegem Akademi, 23-44.

  Geçit, Y. ve Gençer, K. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.

  Genç,S.Z. (2003). Küreselleşme Ve Eğitime Etkileri.,TSA/Yıl:7,S:1, s.47-56.

  Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.

  Güven, E., (2014). Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, Makale No: 03

  Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları:metafor analiz örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 97-121.

  Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47- 72.

  Kucuk, M. & Yalcin, Y. (2014). Turkish Elementary School Teacher Candidates’ Technology Metaphors. Turkish Journal of Teacher Education, 3(1), 53-63.

  Kaygusuz, C. (2014). Küreselleşme Çağında Barış: Kimle Nasıl?. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 3(5).169-190.

  Morgan, G. (1998), Images of Organization: Executive edition. San Francisco, CA: BerrettKoehler Publishers & Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

  Özbuğutu,U, E. (2018) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gen Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Belirlenmesi. International Journal of Active Learning, 3(1), 1-18.

  Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.

  Turan, İ. (2017). Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforları. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi3(4),569-579.

  Turan İ., Turan H., (2017) "Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin “çevreci” algılarının metaforla analizi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Ed. Ayhan B., Ay M., Avşaroğlu S., Akpınar Ş., Çizgi Kitabevi, pp.518-529, 2017

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.