|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2016, Vol. 5(2) 145-154

Preservice Elementary Teachers’ Attitudes Towards and Views About Drama Course

Aysegul Oguz Namdar

pp. 145 - 154   |  Manu. Number: tujted.2018.017

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 32  |  Number of Download: 778


Abstract

The purpose of this study was to identify preservice elementary teachers’ attitudes towards and views about the drama course. The study was conducted with 104 students enrolled in Recep Tayyip Erdogan University, College of Education Elementary Education program in 2012-2013 school year in fall semester and in a drama course. The Attitudes towards Creative Drama Course Scale, developed by Adıgüzel (2006) and including 50 likert scale items, was used as a data collection tool and employed as a pre and post test. The students were asked to write a text about what they learned throughout the course. The written text was analyzed using descriptive analysis by using direct quotations. Findings indicated that there was no significant difference based on gender and education program type (evening program and normal program), however there was a significant difference between pre and post test. It is found that preservice elementary teachers’ views included explanations showing a positive attitude towards creative drama courses.

Keywords: Creative drama, preservice elementary teachers, attitude


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Namdar, A.O. (2016). Preservice Elementary Teachers’ Attitudes Towards and Views About Drama Course . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), 145-154.

Harvard
Namdar, A. (2016). Preservice Elementary Teachers’ Attitudes Towards and Views About Drama Course . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), pp. 145-154.

Chicago 16th edition
Namdar, Aysegul Oguz (2016). "Preservice Elementary Teachers’ Attitudes Towards and Views About Drama Course ". Turkish Journal of Teacher Education 5 (2):145-154.

References

  Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Adıgüzel, Ö. (2006). yaratıcı drama derslerinde (okulöncesinde drama ve ilköğretimde drama) ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2), 7-15, 2006.

  Akar Vural, R. ve Somers, J. W. (2011). Hümanist ilköğretim programları için ilköğretimde drama: kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Yayınevi.   

  Aslan, G. (2014). Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde.

  Baldwin, P. (2009). School improvement through drama. London: Continuum International Publishing.

  Baldwin, P. (2008). The primary drama handbook. London: SAGE Publications.

  Başçı, Z. ve Gündoğdu, K. (2011). Öğretmen adaylarının drama dersine ilişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk Üniversitesi örneği. İlköğretim Online, 10(2), 454-467, 2011.  

  Bell, E. (2008). Theories of Performance.  California: SAGE Publications.

  Bertiz, H. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya yönelik tutumları ve öyküleme çalışmalarına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Fenli, A. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı drama dersine yönelik tutumları (MAKÜ örneği).  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

  Heinig, R.B. (1993). Creative drama for the classroom teacher.Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.

  McCaslin, N. (1990). Creative drama in the classroom. New York: Longman.

  McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Enviromental Education Research, 10(2), 139-155.

  Okvuran, A. (2000). Yaratıcı dramaya yönelik tutumlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Sağlam, T. (2004). Dramatik eğitim: amaç mı? araç mı? Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 17, 4-22.

  San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-583.

  Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınevi.

  Yıldırım, Y. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yönel, A. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaratıcı dramaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.