|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2016, Vol. 5(2) 97-126

Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project

Nermin Karabacak , Mehmet Kucuk

pp. 97 - 126   |  Manu. Number: tujted.2018.015

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 86  |  Number of Download: 1195


Abstract

The purpose of this study is the analysis of implementation and output process of a high school in which a pilot study conducted in the context of FATİH Project. The method of the study is qualitative. Semi-structured interviews and observations are used for the purpose of the study. Criterion sampling that is one of the purposeful sampling was used. For data analysis, a content analysis was adopted using NVivo 11-a computer-aided qualitative analysis program. Participants are consisted of seven teachers from different fields whose teaching experience ranges from 11 to 20. Interviews with the participants are conducted in April, 2016 academic year II after the research approval. Remarkable findings specific to this study and not found in the literature were identified. Some of the findings are: (i) students´ use of interactive board for extracurricular purposes, (ii) having students a researcher identity with technology support (iii) technology increases social activities and shares among students, (iv) students, participating in research competitions using technology (ii) students, use of Whatsapp for sharing information. These findings are positive for student and three remarkable findings for teachers are: (i) teachers’ approaches towards interactive board for emitting radiation (SAR), (ii) the needs of materials in the field satisfied by experts, (iii) the start of smart book-notebook application that support the project. At the end of this study, it turned out that the participants had positive views although they were in different fields and the willingness about continuing the Project.

Keywords: Information society, pilot study, FATİH Project, analysis of process


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karabacak, N. & Kucuk, M. (2016). Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), 97-126.

Harvard
Karabacak, N. and Kucuk, M. (2016). Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), pp. 97-126.

Chicago 16th edition
Karabacak, Nermin and Mehmet Kucuk (2016). "Analysis of Implementation and Output Process of a Pilot Study in a School in the Context of FATİH Project ". Turkish Journal of Teacher Education 5 (2):97-126.

References

  Akıncı, A., Kurtoğlu, M. & Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 1-10, http://ab.org.tr/ab12/kabul.html, erişim tarihi: 20.05.2015.

  Aktaş, İ., Gökoğlu, S., Turgut, Y. E. & Karal, H. (2014). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşleri: farkındalık, öngörü ve beklentiler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 257-286.

  Altan, T. & Tüzün, H. (2011). Teknoloji-zengin bireysel öğrenme ortamlarının FATİH Projesi’ndeki yeri. Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 107-113, http://ab.org.tr/ab11/liste.html, erişim tarihi: 14 Haziran 2015.

  Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409-427.

  Altın, H. M. & Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1), 89-105.

  Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş. & Dede, A. (2014). FATİH Projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58.

  Bayrak, M., Karaman, A. & Kurşun, E. (2014). FATİH Projesi kapsamında kullanılan LCD panelli etkileşimli tahtaların kullanılabilirlik problemlerinin tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 28-50.

  Bayrak, N. & Hırça, N. (2016). FATİH Projesi hizmetiçi eğitimine katılan öğretmenlerin tekno-pedagojik özyeterliklerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) 36(1), 95-111, http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000187209, erişim tarihi: 20 Temmuz 2016.

  Bulut, İ. & Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri (Diyarbakır ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 242-258.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı), Ankara: PegemA Yayıncılık.

  Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). (2. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Cropley, A. (2002). Qualittive Research Methods: An Introduction for Students of Psychology and Education. University of Latvia: Zinatne.

  Çiftçi, S., Taşkaya, S. M. & Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 12 (1), 227-240, http://ilkogretim-online.org.tr, erişim tarihi: 25.04.2014.

  Denzin, N. K. (1970). The Researh Act. Chicago: Aldine.

  Dursun, Ö. Ö., Kuzu, A., Kurt, A. A., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 100-113.

  Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. Turkish Librarianship. 27(2), 317-339,  http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/261/0 erişim tarihi: 20 Mayıs 2014.

  Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık

  Eryılmaz, S. & Salman, Ş. (2014). FATİH Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2(1), 46-63.

  Genç, M. & Genç, T. (2013). Öğretmenlerin mesleki gelişmeleri takip etme durumları: FATİH Projesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 61-78.

  Gökmen, Ö. F., Akgün, Ö. E. & Kartal, F. (2014). Millî Eğitim Dergisi, 204, 42-62.

  Görhan, M. F. & Öncü, S. (2015). Öğretmen ve idareci gözünde etkileşimli tahta: kullanım kolaylığı ve yarar algısı üzerine bir durum çalışması. Journal of Teacher Education and Educators4(1), 53-77.

  Günbayı, İ. & Yörük, T. (2014). Yönetici ve öğretmenlerin eğitimde FATİH Projesinin uygulanma düzeyine ilişkin görüşleri (Antalya ili Muratpaşa ilçesi örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 189-211, http://ebad-jesr.com, erişim tarihi: 19.05.2016.

  Gursul, F. & Tozmaz Bilgiç, G. (2010). Which one is smarter? Teacheror board. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 5731-5737.

  Gürol, M., Donmuş, V. & Arslan, M. (2012). İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin FATİH Projesi ile ilgili görüşleri. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 3(3), http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad, erişim tarihi: 10.11.2015.

  Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve FATİH Projesi yasa tasarısı: Reform mu? İlköğretim Online, 11(3), 556-577, http://ilkogretim-online.org.tr, erişim tarihi: 10.11.2015.

  Karabacak, N. (2015). Türk Eğitim Sistemindeki FATİH Projesinin CIPP modeline göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 700-719.

  Karataş, İ. H. & Sözcü, Ö. F. (2013). Okul yöneticilerinin FATİH Projesine ilişkin farkındalıkları, tutumları ve beklentileri: Bir durum analizi. Electronic Journal Of Social Sciences, 12 (47), 41-62.

  Kayaduman, H., Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim’11-XIII Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 123-129, www.ab.org.tr/ab11/bildiri/136.doc, erişim tarihi: 10 Nisan 2015.

  Kaya, G. & Usluel, Y. K. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde bit entegrasyonunu etkileyen faktörlere yönelik içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 48-67.

  Keleş E. & Çelik, D. (2013). 2000-2010 yılları arasında bilgisayar teknolojileri ve eğitimde kullanımlarına yönelik yürütülen hizmet içi eğitim kursların incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 1(2), 164-194.

  Keleş, E.& Kefeli, P. (2011). İlköğretimde akıllı tahta kullanımına yönelik düzenlenen bir hizmet içi kursunun değerlendirilmesi. International Educational Technology Conference, İstanbul, 1664-1672.

  Keleş, E., Öksüz Dündar, B. & Bahçekapılı, T. (2013). Teknolojinin eğitimde kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşleri: FATİH Projesi örneği. Gaziantep University Journal of Sciences, 12 (2), 353-366.

  Keser, H. & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 377-403.

  Kırali, F. N. (2013). FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet-PC uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

  Kıranlı,  G. S. & Yıldırım, Y. (2014). Bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerinin FATİH Projesi hakkındaki görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 45-58.

  Kocaoğlu, B. Ü. (2013). Lise öğretmenlerinin FATİH Projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz yeterlik inançları: Kayseri ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  Koçak, Ö. (2013). FATİH Projesi kapsamındaki LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları (Erzincan ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

  Koçak, Ö. & Gülcü A. (2013). FATİH Projesinde kullanılan LCD panel etkileşimli tahta uygulamalarına yönelik öğretmen tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 1221-1234.

  Korea Education and Research Information Service (KERIS). (2015). Adapting education to the information age. Seoul, SouthKorea, http://english.keris.or.kr/es_ac/es_ac_210.jsp, erişim tarihi: 2 Temmuz 2015.

  Kuş, E. (2009). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

  Küçüktepe Eminoğlu, S. & Baykın, Y. (2014). Eğitimde FATİH Projesinin İngilizce dersinde uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 23, 234-246.

  Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma (S. Turan Çev. Ed.).  Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2011). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php, erişim tarihi: 12.06.2015.

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). Eğitimde FATİH Projesi. http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php, erişim tarihi: 12.06.2015.

  Miles, M. & Huberman A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, C.A.: Sage Publications.

  Moustakas, C. (1994). Phenomenological Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

  Neuman, L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2 Cilt). (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık. 

  Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı; FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(3), 1799-1822.

  Salman, Ş. (2013). FATİH Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin Projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları üzerine bir araştırma Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Snape, D. & Spencer L. (2003). The Foundation of Qualitative Research. In J. Ritche & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice (pp.1-23). London: Sage.

  Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 55, 459-496.

  Sevimli, E. ve Kul, Ü. (2015). Matematik ders kitabı içeriklerinin teknolojik uygunluk açısından değerlendirilmesi: Ortaokul örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 308-331.

  Şad, S. N. & Özhan, U. (2012). Honey moon withIWBs: A qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education, 59, 1184-1191.

  Şanlı, Ö., Altun, M. & Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin akıllı tahta ve öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 833-850.

  Willis, J. W. (2007). Foundation of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approach. USA: Sage.

  Yazar, T. Yıldız, V. & Şimşek, Ö. (2016). Ortaöğretim okullarında FATİH Projesinin uygulanması sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri: Diyarbakır ili örneği. XVIII AMSE-WAER Congress. Teaching and Training Today for Tomorrow, Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir, 208.

  Yeni Palabıyık, P. (2013). In-servıce EFL teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration: Insights from FATİH Project. Unpublished master thesis. Abant İzzet Baysal University, Bolu.

  Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Genişletilmiş 9. Baskı). No:76, Ankara: Seçkin Yayınları.

  Yıldız, H., Sarıtepeci, M. & Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH Projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 375-392.