|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2016, Vol. 5(2) 84-96

Analysis of Pre-Service Teachers’ Views toward Models and Modeling in Science Education

Hakan Sevki Ayvaci, Serkan Sevim, Ayse Durmus, Yilmaz Kara

pp. 84 - 96   |  Manu. Number: tujted.2018.014

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 50  |  Number of Download: 610


Abstract

The purpose of this study is to analyze views of pre-service science teachers (PST) towards concepts of model and modeling. The sample of the study was included 40 PST. All participants were senior students from the department of science education in a State University. The research was conducted during the spring semester of 2012-2013 academic years. A questionnaire was prepared in order to collect data. The questionnaire was composed of open-ended questions and true-false statements. Content analysis and descriptive analysis methods were used to analyze data. From the findings of the study, it can be inferred that PSTs had adequate knowledge about models and modeling. On the other hand, it was seen that PSTs were unaware that representatives they use in their daily lives were models and there were some gaps and mistakes in their knowledge about which examples could be models, and model types.

Keywords: Model, modeling, technology, models in science education, views of pre-service teachers, science education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ayvaci, H.S., Sevim, S., Durmus, A. & Kara, Y. (2016). Analysis of Pre-Service Teachers’ Views toward Models and Modeling in Science Education . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), 84-96.

Harvard
Ayvaci, H., Sevim, S., Durmus, A. and Kara, Y. (2016). Analysis of Pre-Service Teachers’ Views toward Models and Modeling in Science Education . Turkish Journal of Teacher Education, 5(2), pp. 84-96.

Chicago 16th edition
Ayvaci, Hakan Sevki, Serkan Sevim, Ayse Durmus and Yilmaz Kara (2016). "Analysis of Pre-Service Teachers’ Views toward Models and Modeling in Science Education ". Turkish Journal of Teacher Education 5 (2):84-96.

References

  Aslan Z. & Doğdu S. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç-gereçleri. Tekısık Ofset, Ankara.

  Berber C.N. & Güzel H. (2009). Fen ve matematik öğretmen adaylarının modellerin bilim ve fendeki rolüne ve amacına ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, 87-97.

  Burke K.A. & Greenbowe T.J. (1998). Collaborative distance education: The Iowa chemistry education alliance. Journal of Chemical Education, 75(10), 1308-1312.

  Büyüköztürk Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. & Demirel F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemler. Ankara: Pegem Yayınları.

  Byers D.N. (1997). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? Paper presented at the Technology in Education Conference, San Jose, CA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED413023).

  Cullin M. & Crawford B.A. (2002). Using technology to support prospective science teachers in learning and teaching about scientific models. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 2(4), 408-425. 

  Çepni S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

  Çepni S., Küçük M. & Bacanak A. (2004). Bütünleştirici öğrenme yaklaşımına uygun bir öğretmen rehber materyali geliştirme çalışması: hareket ve kuvvet. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15- 18 Kasım, Antalya.

  Ergin İ., Özcan İ. & Sarı, M. (2012). Farklı akademik unvanlara sahip fen öğretmenlerinin branşlara göre model ve modelleme hakkındaki görüşleri. Journal of Educatıonal and Instructional Studies in the World. 2(1), 142-159.

  Gobert J.D. & Buckley B.C. (2000). Introduction to model-based teaching and learning, International Journal of Science Education. 22(9), 891-894.

  Gödek Y. (2004). The importance of modelling in science education and in teacher education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 54-61.

  Gödek Y. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünme kavramı hakkındaki düsünceleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Istanbul.

  Gümüş İ., Demir Y., Koçak E., Kaya Y. & Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(1), 65-90.

  Güneş B., Gülçiçek Ç. & Bağcı, N. (2003). Eğitim fakültelerindeki fen öğreticilerinin model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15- 18 Kasım 2003,Antalya.

  Güneş B., Gülçiçek Ç. & Bağcı, N. (2003). Fen bilimlerinde kullanılan modellerle ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15- 18 Kasım 2003, Antalya.

  Güneş B., Bağcı N. & Gülçiçek, Ç. (2004). Fen bilimlerinde kullanılan modellerle ilgili öğretmen görüşlerinin tespit edilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(7), 1-14.

  Güneş B., Gülçiçek Ç. & Bağcı, N. (2004). eğitim fakültelerindeki fen ve matematik öğretim elemanlarının model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 1(1), 35-48.

  Harman G. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının model ve modelleme ile ilgili bilgilerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik alanları Eğitimi Kongresi, 27- 30 Haziran 2012, Niğde.

  Harrison A.G. & Treagust D.F. (2000). A typology of school science models. International Journal of Science Education, 22, 1011-1026.

  Harrison G.A. (2001). How do teachers and textbook writers model scientific ideas for students? Research in Science Education. 31, 401-435.

  Justi, S.R. & Gilbert J.K. (2002). Modelling, teachers’ views on the nature of modelling, and implications for the education of modellers. International Journal of Science Education, 24(4), 369-387.

  Koçak E. (2006). ‘İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinde “sindirim sistemi ve görevli yapılar ”, “boşaltım sistemi ve görevli yapılar” ve “çiçekli bir bitkiyi tanıyalım” konularının modelle öğretiminin öğrenci başarısına etkisi’. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

  Lock R. (1997). Post-16 biology-some model approaches? School Science Review. 79 (286), 33-39.

  McKean H.R. & Gibson L.S. (1989). Hands-on activities that relate mendelian genetics to cell division. The American Biology Teacher, 51 (5), 294-300.

  Mickle J.E. (1990). A model for teaching mitosis, meiosis. The American Biology Teacher, 52 (8), 500-503.

  National Research Council (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

  Oakley C.R. (1994). Using sweat socks choromosomes to illustrate nuclear division. The American Biology Teacher, 56 (4), 238-240.

  Örnek F. (2008). Models in Science Education: applications of models in learning and teaching science. International Journal of Environmental & Science Education. 3(2), 35-45.

  Sarıkaya R., Selvi M. & Bora Doğan N. (2004). Mitoz ve mayoz bölünme konularının öğretiminde model kullanımının önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 12(1), 85-88.

  Sevim S. (2002). ‘Eğitim fakültesi-uygulama okulu işbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması ve uygulamada karşılaşılan güçlükler’. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

  Sevim S., Pekbay C. (2012). A study toward teaching the nature of science to pre-service teachers. Journal of Turkish Science Education 9 (3).

  Soderberg P. (1992), Marshmallow Meiosis. The Science Teacher, November, 28-31.

  Stencel J. (1995). A string paper game of meiosis that promotes thinking. The American Biology Teacher, 57, 42-45.

  Stocklmayer S. (2010). Teaching direct current theory using a field model. International Journal of Science Education. 32(13), 1801-1828.

  Stohr-Hunt, Patricia, M. (1996). An analysis of frequency of hands-on experience and science achievemets. Journal of Research in Science Teaching, 31(1), 101-109.

  Sutherland R. (2004). Designs for learning: ICT and knowledge in the classroom. Computers & Education, 43, 5-16.

  Roth W.M. (1998). Starting small and with uncertaing, toward a neurocomputational account of knowing and learning school science.

  Taylan Yıldız, H. (2006). ‘İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin atomun yapısı ile ilgili zihinsel modelleri’. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.

  Ünal, Gül., Ergin, Ömer. (2006). Fen Eğitimi ve Modeller. Milli Eğitim Dergisi, 171, 188-196.

  Van Driel, J.H. & Verloop, N. (1999). Teachers’ knowledge of models and modelling in science. International Journal of Science Education. 21(11), 1141- 1153.

  Van Driel, J.H. & Verloop, N. (2002). Experienced teachers' knowledge of teaching and learning modelling in science education. International Journal of Science Education, 24 (12), 1255-1273.

  Vosniadou S. (1994) Capturing and modelling the process of conceptual change. Learning and Instruction, 4, 45-69.

  Wasson B. (1997). Advanced educational technologies: The learning environment. Computers in Human Behavior, 13(4), 571-594.

  Yıldırım A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Zeynelgiller O. (2006). İlköğretim II. kademe fen bilgisi dersi kimya konularında model kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.