Dr. Mehmet Küçük   |  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2016, Vol. 5(1) 49-67

The Images of Primary School Students on Force and Motion Concepts

Serpil Şahin, Orhan Karamustafaoğlu

pp. 49 - 67   |  Manu. Number: tujted.2018.012

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 50  |  Number of Download: 355


Abstract

This study was performed to analyze the 3rd grade Primary Science Courses Curricula “Getting to Know Forces” unit located on force and motion concepts and pre-course presentation of the concepts that construct students' minds regarding the concept and then how they change. This study was conducted with 17 students in 3rd grade D classroom, TOKI Mehmet Celebi Elementary School, Suluova District, Amasya, in 2014-2015 academic years. The simple experimental research method was used in this study. The sample study of this research was selected with aimed sample method. The data was collected by the mind mapping technique. In the process of data analysis, the participants have been coded by numbers; concepts that occur in students' minds are shown in the respective tables. By the end of this study, the researcher has come to the conclusion that the images formed in the students’ mind have more scattered and less before class. However, because of the influence of the mapping technique, all concepts have been systematically structured and the acquisitions, which are required by the 3rd grade power unit, have been earned after class.

Keywords: Force, Motion, Image, Mind Map


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sahin, S. & Karamustafaoglu, O. (2016). The Images of Primary School Students on Force and Motion Concepts. Turkish Journal of Teacher Education, 5(1), 49-67.

Harvard
Sahin, S. and Karamustafaoglu, O. (2016). The Images of Primary School Students on Force and Motion Concepts. Turkish Journal of Teacher Education, 5(1), pp. 49-67.

Chicago 16th edition
Sahin, Serpil and Orhan Karamustafaoglu (2016). "The Images of Primary School Students on Force and Motion Concepts". Turkish Journal of Teacher Education 5 (1):49-67.

References

  Akkuş, H., Tüzün, Ü.N., Eyceyurt, G. (2013). Kovalent bağlar konusunda öğrenci imaj ve yanlış kavramalarının belirlenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 287-303.

  Anderson, J.V. (1993). Mind mapping: A tool for creative thinking. Business Horizons, 13(2), 41-46.

  Balım, A.G., Evrekli, E. ve Aydın, G. (2006). Zihin Haritalama Tekniğinin Fen ve Teknoloji Öğretimindeki Yeri. Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu (15 Nisan 2006). TAKEV Özel İlköğretim Okulu, İzmir.

  Bozoğlu, M. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde atom kavramı hakkında imaj oluşturmada rol oynama yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Buzan, T. (2003). Yaratıcı Zekânın Gücü. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

  Buzan, T. (2005). Hızlı Okuma. İstanbul: Alfa Yayıncılık.

  Büyüköztürk, S., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  D’Antoni, A. V., Zipp, G. P. & Olson, V. G. (2009). Interrater reliability of the mind map assessment rubric in a cohort of medical students. BMC Medical Education,19(9), 1-8.

  Derelioğlu, Y. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde akıl haritasının kullanımı. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.

  Erbaş, S., Şimşek, N. ve Çınar, Y. (2005). Fen bilgisi laboratuvarı ve uygulamaları. 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, M.B. ve Kıyıcı, M. (2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 1(1), 41-47.

  Kavak N. (2007). Maddenin tanecikli doğası hakkında ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin imaj oluşturmalarına rol oynama, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 327-339.

  Kıncal, R.Y., Ergül, R. ve Timur, S. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 156-163.

  Kocakülah, M.S. ve Açıltürk, Z.K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin gözüyle “yerçekimi nerededir?”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 135-152.

  Margulies, N. (1991). Mapping inner space. Tucson, AZ: Zephyr Press.

  MEB -Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB- (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı, Ankara.

  Nachmias, D. & Nachmias, C. (1997). Research methods in the social sciences, 2nd, New York: St. Martin’s Press.

  Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.

  Sağlam, Y., Kanadlı, S. ve Uşak, M. (2012).  Bağlamın öğrencilerin kavram imajları üzerine etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 131-145.

  Scarlatti, F. & Rabino, G. (2003).The study of percetion and project of the territory using brain storming. ERSA Congress, Iyvaskyla: University of Iyvaskyla

  Sprinthall, A.N. & Sprinthall, R.C. (1990). Educational psychology. 5th. Ed. New York: McGraw-Hill Company.

  Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2012). 5E öğretim modeline dayalı öğretimin öğrencilerin gaz basıncı ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 220-264.

  Tall, D. O. & Vinner, S. (1981). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics, 12(2), 151–169.

  Tan, M. ve Temiz, B.K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13). 89-101.

  Tetzeli, R. (1992). Mind mapping: A new way to think on paper. Fortune, 19(3). Erişim tarihi: 09.12.2014, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1992/11/16/77157/index.htm

  Tuna, M. (2008). İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde popüler kültürün rolü (Isparta örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

  Turan, G., (2012) 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğretiminde çalışma yapraklarının öğrencilerin başarılarına etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman Üniversitesi.

  Yılmaz, Ö., Tekkeya, C., Geban, Ö., ve Özden, Y. (1999). Lise 1. sınıf öğrencilerinin hücre bölünmesi ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi. III. Fen Eğitimi Sempozyumu. M.E.B. ÖYGM.