Dr. Mehmet Küçük   |  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2017, Vol. 6(1) 18-32

An Investigation of Teacher Candidates` Attitudes Towards Educational Measurement in Terms of Various Variables

Ceyhun Ozan, Remzi Yavaş Kıncal

pp. 18 - 32   |  Manu. Number: tujted.2018.007

Published online: November 21, 2018  |   Number of Views: 69  |  Number of Download: 394


Abstract

Measurement and evaluation, which are integral parts of curriculum at every level within educational systems, are certainly one of the important competence areas that teacher candidates should possess in institutions that educate teachers. Self-efficacy and attitude are of high correlation. Determining the attitudes of teacher candidates towards measurement and evaluation is important in order to create a more positive learning environment. The aim of this research is to examine the attitudes of prospective teachers towards measurement and evaluation in education in terms of gender, curriculum and cumulative grade point average. Research is in the survey model. The population of the research is composed of prospective teachers who are studying in the programs of the faculty of education of a state university in the spring semester of the 2015-2016 academic year and have taken the course of measurement and evaluation. The sample of the research consists of 778 teacher candidates who have been selected from the population by cluster sampling method. Attitude toward Educational Measurement Inventory was used as data collection tool. According to the results obtained from the research, the attitudes of teacher candidates towards measurement and evaluation are positive. The attitudes of the teacher candidates do not differ significantly according to the variables of gender and cumulative grade point average. Significant differences were found in terms of field variable. The attitudes of prospective teachers studying in science fields are significantly higher than those of prospective teachers in educational sciences and basic education fields.

Keywords: Attitude, Attitudes towards educational measurement, Measurement and evaluation, Teacher candidates.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozan, C. & Kincal, R.Y. (2017). An Investigation of Teacher Candidates` Attitudes Towards Educational Measurement in Terms of Various Variables . Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 18-32.

Harvard
Ozan, C. and Kincal, R. (2017). An Investigation of Teacher Candidates` Attitudes Towards Educational Measurement in Terms of Various Variables . Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), pp. 18-32.

Chicago 16th edition
Ozan, Ceyhun and Remzi Yavas Kincal (2017). "An Investigation of Teacher Candidates` Attitudes Towards Educational Measurement in Terms of Various Variables ". Turkish Journal of Teacher Education 6 (1):18-32.

References

  Abalı-Öztürk, Y., & Şahin, Ç. (2014). Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlilik algısı ve tutum üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 1022-1046.

  Akçadağ, T. (2010). Öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem, teknik, ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyacı. Bilig, 53, 29-50.

  Aktaş, M., & Alıcı, D. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (EÖD‐TÖ) geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagog, 33, 66-73.

  Alkharusi, H. (2009). Correlates of teacher education students' academic performance in an educational measurement courseInternational Journal of Learning, 16(2), 1-16.

  Alkharusi, H. (2010). Factors associated with preservice teachers' attitude towards educational measurement. International Journal of Learning, 17(1), 95-108.

  Alkharusi, H., Aldhafri, S., Alnabhani, H., & Alkalbani, M. (2012). Educational assessment attitudes, competence, knowledge, and practices: an exploratory study of Muscat teachers in the Sultanate of Oman. Journal of Education and Learning, 1(2), 217-232. doi: 10.5539/jel.v1n2p217

  Alkharusi, H., Aldhafri, S., Alnabhani, H., & Alkalbani, M. (2014). Educational assessment profile of teachers in the Sultanate of Oman. International Education Studies, 7(5), 116-137. doi:10.5539/ies.v7n5p116

  Alkharusi, H., Kazem, A.M., & Al-Musawai, A.A. (2011). Knowledge, skills, and attitudes of preservice and inservice teachers in educational measurement. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39(2), 113-123. doi:10.1080/1359866X.2011.560649

  Arastaman, G., Yıldırım, K., & Daşcı, E. (2015). Ölçme ve değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 219-228.

  Başman, M., & Tavşancıl, E. (2016). Self-efficacy perceptions and the attitudes of prospective teachers towards assessment and evaluation. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(3), 932 - 937.

  Bay, E., Küçükoğlu, A., Kaya, H.İ., Gündoğdu, K., Köse, E., Ozan, C., & Taşgın, A. (2010, Mayıs). Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye ilişkin görüşleri (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi örneği). II. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara.

  Baykul, Y. (2011). Türklerde eğitimde ölçme ve değerlendirme. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(Özel Sayı), 1-32.

  Bayrakdar-Çiftçi, Z., Akgün, L., & Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 1-21.

  Bryant, N.C., & Barnes, L.L.B. (1997). Development and validation of the attitude toward educational measurement inventory. Educational and Psychological Measurement, 57, 870-875.

  Calderhead, J. (1996). Teacher: Beliefs and knowledge. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 709-725). New York: Macmillan.

  Cansız-Aktaş, M., & Baki, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.

  Çalışkan, H., & Yazıcı, K. (2013). Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 398-415.

  Çelikkaya, T., Karakuş, U., & Demirbaş, Ç. Ö. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 57-76.

  Çiftçi, S., Sünbül, A.M., & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının eğitim müfettişlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.

  Demirtaşlı, N., Yalçın, S., & Ayan, C. (2016). The development of IRT based attitude scale towards educational measurement course. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 133-144. doi:10.21031/epod.43804

  Duran, M., Mıhladız, G., & Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 26-37.

  Erdoğdu, M.Y. (2010, Kasım). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.

  Fan, Y., Wang, T., & Wang, K. (2011). A web-based model for developing assessment literacy of secondary in-service teachers. Computers & Education, 57, 1727-1740. doi:10.1016/j.compedu.2011.03.006

  Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

  Kalemoğlu-Varol, Y. (2016). The predictive power of the self-efficacy beliefs of physical education candidate teachers on their attitudes towards the assessment and evaluation in education. Universal Journal of Educational Research 4(6), 1458-1463. doi:10.13189/ujer.2016.040625

  Koh, K.H. (2011). Improving teachers’ assessment literacy through professional development. Teaching Education, 22, 255-276. doi:10.1080/10476210.2011.593164

  Leavitt, L.H. (2012). Preservice teachers’ perceptions of assessment and teacher preparation in educational measurement (Unpublished doctoral dissertation). University of South Dakota.

  Lyon, E.G. (2011). Beliefs, practices and reflection: Exploring a science teacher’s classroom assessment through the assessment triangle model. Journal of Science Teacher Education, 22, 417-435. doi:10.1007/s10972-011-9241-4

  McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

  MEB. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

  MEB. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri kitabı. Ankara: MEB.

  Mertler, C.A., & Campbell, C. (2005, April). Measuring teachers' knowledge and application of classroom assessment concepts: Development of the assessment knowledge inventory. Paper presented at the meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Quebec, Canada.

  Miller, M.D., Linn, R.L., & Gronlund, N.E. (2013). Measurement and assesment in teaching (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

  Ogan-Bekiroglu, F. (2009). Assessing assessment: Examination of pre-service physics teachers’ attitudes towards assessment and factors affecting their attitudes. International Journal of Science Education, 31, 1-29. Doi:10.1080/09500690701630448

  Ozan, C., & Köse, E. (2013). Adaptation of Attitudes toward Educational Measurement Inventory (ATEMI) to Turkish. e-International Journal of Educational Research, 4(2), 29-47.

  Popham, W. J. (2006). Needed: A dose of assessment knowledge. Educational Leadership, 63, 84-85.

  Süral, S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(3), 63-75.

  Quilter, S.M. (1998). Inservice teachers’ assessment literacy and attitudes toward assessment (Unpublished doctoral dissertation). University of South Carolina.

  Quilter, S.M., & Gallini, J.K. (2000). Teachers’ assessment literacy and attitudes. The Teacher Educator, 36, 115-131. doi:10.1080/08878730009555257

  Siegel, M., & Wissehr, C. (2011). Preparing for the plunge: Preservice teachers’ assessment literacy. Journal of Science Teacher Education, 22, 371-391. doi:10.1007/s10972-011-9231-6

  Volante, L., & Fazio, X. (2007). Exploring teacher candidates' assessment knowledge: Implications for teacher education reform and professional development. Canadian Journal of Education, 30, 749-770. doi:/10.2307/20466661

  Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 259-279. doi:10.12973/jesr.2014.41.13

  Yildirim, K., Arastaman, G., & Dasci, E. (2016). The relationship between teachers’ attitude toward measurement and evaluation and their perceptions of professional well-being. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 77-96. doi:10.14689/ejer.2016.62.6

  Yüksel, İ., Acat, M.B., Ay, Y., & Pehlivan, L. (2015). Değerlendirme yeterlikleri ve tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 16-29.