|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2023, Vol. 12(1) 81-100

Solar System and Beyond' Unit Achievement Test: Validity and Reliability Study

Emin Demirci, Serkan Sevim

pp. 81 - 100   |  Manu. Number: MANU-2306-03-0002

Published online: June 30, 2023  |   Number of Views: 41  |  Number of Download: 407


Abstract

In Türkiye, astronomy subjects are taught within the scope of primary and secondary school science courses. With the new program change, the 7th-grade level of secondary school is the grade level where astronomy subjects are taught most intensively. The students started to encounter concepts such as space pollution, stars and their formation processes, nebula, and black holes for the first time at this grade level. All these changes and especially the wider scope of the 'Solar System and Beyond Unit', which was taught as the first unit at the 7th Grade level, necessitated the development of a new achievement test for this unit. This research aimed to develop an achievement test for the 'Solar System and Beyond' for secondary school 7th-grade students. A scanning model was used in the research. To determine the validity of the test, a pilot study was conducted with 335 7th and 8th-grade students. By the data obtained, exploratory factor analysis was performed on the tetrachoric correlation matrix. Item difficulty and discrimination indices were calculated for the structural validity of the test. KR-20 technique was used for reliability analysis. Content validity, face validity, and construct validity were also examined for the validity of the test. It has been determined that the 'Solar System and Beyond Unit Achievement Test (SSBUAT)' is quite valid and reliable.

Keywords: Solar System and Beyond' Unit; Achievement Test; Validity and Reliability


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demirci, E. & Sevim, S. (2023). Solar System and Beyond' Unit Achievement Test: Validity and Reliability Study . Turkish Journal of Teacher Education, 12(1), 81-100.

Harvard
Demirci, E. and Sevim, S. (2023). Solar System and Beyond' Unit Achievement Test: Validity and Reliability Study . Turkish Journal of Teacher Education, 12(1), pp. 81-100.

Chicago 16th edition
Demirci, Emin and Serkan Sevim (2023). "Solar System and Beyond' Unit Achievement Test: Validity and Reliability Study ". Turkish Journal of Teacher Education 12 (1):81-100.

References

  Akgul, A., & Cevik, O. (2005). İstatistiksel analiz teknikleri, SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları (2. Baskı). Ankara: Emek Ofset.

  Bailey, J. M., & Lombardi, D. (2015). Blazing the trail for astronomy education research. Journal of Astronomy & Earth Sciences Education (JAESE), 2(2), 77-88.

  Bolat, A., & Karamustafaoglu, S. (2019). Vücudumuzdaki sistemler ünitesi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2019.05.02.008

  Buyukozturk, S. (2018). Sosyal bilimleri için veri analizi el kitabı (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Buyukozturk, S., Cokluk, O. & Koklu, N. (2019). Sosyal bilimler için istatistik (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Cepni, S., Bayrakceken, S., Yilmaz, A., Yucel, C., Semerci, C., Kose, E., Sezgin, F.,Demircioglu, G. & Gundoğdu, K. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

  Demirel, Ö. (2005). Eğitim sözlüğü. (3. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

  Fraenkel, J. R. ,Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.

  Fraknoi, A. (2014). A brief history of publishing papers on astronomy education research. Journal of Astronomy & Earth Sciences Education (JAESE), 1(1), 37-40.

  Field, A. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (5th Edition) London: SAGE.

  Gelen, B. (2021). Ortaokul düzeyi ‘Güneş Sistemi ve Ötesi’ ünitesinin bilim oyuncakları ile zenginleştirilmiş etkinliklerle öğretiminin bazı değişkenlere etkisi (Phd thesis). Istanbul: İstanbul University

  Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis, Pearson Education Limited.

  Karaca, B. (2023). Eğitsel film destekli örnek olay yönteminin ‘Güneş Sistemi ve Ötesi’ ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve fen konularına yönelik ilgi düzeylerine etkisi (Master thesis). Ankara: Gazi University

  MEB. (2010). Astronomi ve uzay bilimleri dersi öğretim programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara.

  MEB. (2018). Fen Bilimleri Dersi Programı (İlkokul ve Ortaokul 3., 4., 5., 6., 7. Ve 8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325

  Özdemir, B. (2019). 7. Sınıf ‘Güneş Sistemi ve Ötesi’ ünitesinin öğretiminde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılmasının akademik başarı, motivasyon ve kalıcılığa etkisi. (Master thesis). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University

  Pasachoff, J., & Percy, J. (2009).Teaching and Learning Astronomy: Effective Strategies for Educators Worldwide. Cambridge, UK.

  Ravid, R. (2011). Practical statistics for educators. (4th Edition). United States: Rowman & Littlefield Publishers.

  Sevim, S., Uysal, I., & Demirci, E. (2021). Fen bilimleri dersi 5. sınıf “işığın yayılması” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması . Caucasian Journal of Science, 8(2), 224-246. https://dx.doi.org/10.48138/cjo.644364.

  Şahin, M. G., Yıldırım, Y. Ve Boztunç Öztürk, N. (2023). Examining the achievement test development process in educational studies. Participatory Educational Research, 10(1), 251-274. https://dx.doi.org/10.17275/per.23.14.10.1

  Tan, S. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. (8. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.

  Tascan, M., & Unal, I. (2015). Astronomi eğitiminin önemi ve Türkiye’de öğretim programları açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 25-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd

  Tavsancil, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

  Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.