|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2022, Vol. 11(1) 15-40

Review of Award-Winning Children's Literature Works in Terms Of Popular Science And Science Fiction

Mustafa Orhan

pp. 15 - 40   |  Manu. Number: MANU-2202-18-0001

Published online: June 30, 2022  |   Number of Views: 21  |  Number of Download: 378


Abstract

Children's literature studies started in the second half of the nineteenth century in Turkey and continue to increase with quality improvements. To encourage writers working in the field of children's literature, award-winning competitions are organized by various institutions and organizations, and it is known that the authors who receive awards in these competitions do successful work. This study, it is aimed to investigate the award-winning children's literature works in terms of their inclusion of popular science and science fiction. In the study, the document analysis method, one of the methods in qualitative research, was used. In the document analysis, 12 books were examined and it was determined that popular science was included in 3 books (25%), science fiction was included in 4 books (33%), and how the current issues were handled was interpreted. It is known that popular science studies have existed in Turkey for the last fifty years and have been intensified since the beginning of the 2000s. It has been determined that two of the examined books (17%) were written before 2000, and the other ten books (83%) were written after 2000, and the rate of popular science and science fiction in the examined books was relatively low. Children's love of science and their future participation in scientific studies in Turkey can only be possible if they have scientific literacy and a love of science. In the study, suggestions were made to overcome the deficiency in light of the findings.

Keywords: Children's Literature, Children's Books, Popular Science, Science Fiction, Award-Winning Children's Books


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Orhan, M. (2022). Review of Award-Winning Children's Literature Works in Terms Of Popular Science And Science Fiction . Turkish Journal of Teacher Education, 11(1), 15-40.

Harvard
Orhan, M. (2022). Review of Award-Winning Children's Literature Works in Terms Of Popular Science And Science Fiction . Turkish Journal of Teacher Education, 11(1), pp. 15-40.

Chicago 16th edition
Orhan, Mustafa (2022). "Review of Award-Winning Children's Literature Works in Terms Of Popular Science And Science Fiction ". Turkish Journal of Teacher Education 11 (1):15-40.

References

  AA. (2020). Türkiye'nin beyaz kıtaya yolculuğu [Turkey's journey to the white continent]. Ankara: Anadolu Ajansı [Anadolu Agency].

  Adali, B. (2020). Elif'in olağanüstü düşleri [Elif’s Extraordinary Dreams]. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Yayınları [Yapı Kredi Cultural Poplications].

  Alanyali, B. (2019). Neşeli ormanın şair kurbağası [Poet frog of the merry forest]. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Yayınları [Yapı Kredi Cultural Poplications].

  Allegre, C. (2009). Herkese biraz daha bilim [A little more science for everyone]. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Yayınları [Yapı Kredi Cultural Poplications].

  Allegre, C. (2011). Herkese biraz bilim [A little science for everyone]. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları [Yapı Kredi Cultural Poplications].

  Arici, A., Ungan, S., & Simsek, T. (2018). Çocuk edebiyatı türleri ve çocuk eğitimine katkıları [Types of children's literature and contributions to child education]. In T. Simsek (Eds.) Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı [Children's Literature from Theory to Practice] (pp. 215-320). Ankara: Grafiker Yayınları [Grafiker Poplications].

  Aslan, R., & Ayaz, K. (2019). Fonksiyonel gıda: besinlerimiz ilacımız olabilir mi [Functional foods: Can our medicine be food]? Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı [Lakes Region Monthly Refereed Journal of Economy and Culture Detail]., 7(77), 45-49.

  Asutay, H. (2013). Çocuk yazınının fantastik dünyası: masallar [The fantastic world of children's literature: tales]. Turkish Studies, 8 (13), 265-278.

  Ayci, M. (2014). Köpek değneği yedi [Dog ate wand]. Türk Dili Dergisi [Journal of Turkish Language], 107 (756), 453-454.

  Aydin, E. (2019). Türk edebiyatındaki ödüllü çocuk romanlarında temalar (1948-2016) [Themes in award-winning children's novels in turkish literature (1948-2016)]. (Unpublished doctoral thesis). Sakarya: Sakarya University.

  Agca, E. (2016). Ortaokul fen bilimleri dersi konularının öğretiminde TÜBİTAK popüler bilim kitapları kullanılmasının akademik başarıya etkisi [The effect of using TUBITAK popular science books on academic success in teaching secondary school science subjects]. (Unpublished master thesis) . Kayseri: Erciyes University.

  Basturk, S. (2010). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarına göre fen edebiyat fakültelerindeki alan eğitimi [Perspectives of student teachers of secondary mathematics education on mathematics teaching in faculty of arts and science]. Inönü University Journal of The Faculty of Education, 10 (3), 137-160.

  Balbag, M., Yenilmez, K., & Turgut, M. (2012). Matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [An ınvestigation of mathematics and science teacher candidates' views on science fiction films in terms of some variables]. Journal of Education and Training Research, 1(3), 232-241.

  Bayar, Z. (2001). Bilim kurgu ve gerçeklik [Science fiction and reality]. İstanbul: Broy Poplications.

  Bilgin, H. (2011). 5-6 yaş çocuklarına yönelik 1990-2010 yılları arasında basılan resimli kitapların çocuğa görelik kavramına göre incelenmesi [An Investigation of picture books published between 1990-2010 for 5-6 years-old children according to the concept of child relativity]. (Unpublished masters thesis). İstanbul: Marmara University.

  Chambers, C. (2018). Neil Armstrong. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Cakir, F. (2014). Çocuk edebiyatına psikopedagojik ve sosyapedagojik açıdan yaklaşım [A psychopedagogical and sociopedagogical approach to children's literature]. (Unpublished masters thesis). Samsun: Ondokuz Mayıs University.

  Cepni, S., Bacanak, A., & Kucuk, M. (2003). fen eğitiminin amaçlarında değişen değerler: Fen-teknoloji-toplum [Changing values in the objectives of science education: science-technology-society]. Journal of Values Education, 1(4), 7-29.

  Cinar, G. (2002). Türkiye'de popüler bilim dergiciliğinin gelişimi [Development of popular science journalism in turkey]. (Unpublished masters thesis) . İstanbul: Marmara University.

  Dalkiran, O. (2013). Kitabın tarihi [History of the book]. Turkish Librarianship, 27(1), 201-213.

  Dagtaş, E., & Yildiz, M. (2016). İktidar ve bilim: Popüler bilimin ekonomi politiği üzerine bir literatür değerlendirmesi [Power and science: A literature evaluation on the political economy of popular science]. Global Media Journal TR Edittion, 7(13), 28-48.

  de Rubertis, B. (2017). Bora'nın pazar heyecanı [Bora's market excitement]. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Dursun, C. (2010). Dünyada bilim iletişiminin gelişimi ve farklı yaklaşımlar: Toplum için bilimden toplumda bilime [Development of science communication in the world and different approaches: From science for society to science for society]. Kurgu Online International Journal of Communication Studies, 23 (1), 1-31.

  Dursun, O. (2018). Bilim gazeteciliğinde popülaritenin ve pozitif bilimlerin hegemonyası [Hegemony of popularisation and positive sciences in science journalism] . İletisim, 29, 83-114.

  Eroglu, B., & Saglam, H. (2020). Popüler bilim kitapları etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabilir mi [Can popular science books be used as an effective teaching tool]?  Cumhuriyet International Journal of Education, 9(3) 656-678.

  Fossey, S. (2021). Küçük kuş [Little Bird] . İstanbul: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

  Gunay, D. (2017). Teknoloji nedir? felsefi bir yaklaşım [What is technology? a philosophical approach]. Journal of Higher Education and Science, 1, 163-166.

  Gunes, Y. (2012). Fantastik ögeler içeren romanlar için bir tasnif denemesi [A classification study of novels containing fantastic elements]. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 1251-1264.

  Gunel, B. (2006). Yaratıcı yazarlık ve günümüz türk öyküsü [Creative authorship and contemporary turkish story]. Ankara University Journal of the Faculty of Language, History and Geography, 46 (2), 61-86.

  Gur, F. (2021). "Dünya çocukların olsa" ve "ışın çağı çocukları" adlı yapıtların bilim kurgu ve çocuk edebiyatı bağlamında incelenmesi [Examination of the works called "ıf the world belonged to children" and "children of the ray age" in the context of science fiction and children's literature]. Journal of Child, Literature and Language Education- JCLLE, 4(1), 1-20.

  Gur, M. (2011). Tombul çekirdek ve anadolu yer sincabı [Chubby kernel and Anatolian ground squirrel]  Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.  

  Gurel, E., & Aksit, A. (2021). Yazı ve yazılı iletişim: yazı temalı atasözleri ve deyimlere ilişkin bir içerik analizi [Writing and written communication: content analysis of proverbs and ıdioms about writing]. Anadolu University Journal of Social Sciences, 21(1), 119-144.

  Gallini, M. (2017). Deneyler ve hayaletler [Experiments and ghosts]. (F. Özdem, Trans.) Istanbul: Yapı Kredi Publications.

  Is Bankasi, K. Y. (2021, 11 30). Popüler bilim [Popular science]. Türkiye İş Bankası Cultural Publications: https://www.iskultur.com.tr/kitap/cocuk-okul-cagi/populer-bilim#group=group1&page=0-24

  Ibacoglu, T. (2019). İlkokul öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının iç ve dış yapısal özellikler açısından incelenmesi [Investigation of children's books for primary school students in terms of ınternal and external structural properties]. (Unpublished master thesis). Canakkale: Canakkale On Sekiz Mart University.

  Unal, A., Yildirim, A., & Surucu, A. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin önemli olarak kabul ettikleri ödevler [Homeworks accepted as effective by the students of the faculty of education]. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Education, 48, 555-574.

  Ipek, O. (2017). Çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi çerçevesinde numan kartal'ın eserlerinin incelenmesi [A review of numan kartal’s work within the frame of children’s literature and education]. (Unpublished master thesis). Bursa: Uludag University

  Iskender, H. (2017). Günlük türünün türkçe öğretiminde kullanım olanakları üzerine bir değerlendirme: zlata'nın günlüğü örneği [An evaluation of the usage possibilities of the diary genre in teaching turkish language: the case of zlata’s diary]. Karadeniz Journal of Social Sciences, 9(16), 413-423.

  Joyce, M. (2021). Küçük meşe palamudu [Small acorns]. İstanbul: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

  Jr., F. V. (2021). Beynine bir kez hava değmeye görsün [Let air touch your brain once]. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Koroglu, H. (2019). Bilim içerikli çocuk kitaplarının drama eşliğinde incelenmesinin okul öncesi dönem çocukları üzerine etkileri [The effects of examining science children’s books with drama on preschool childiren]. (Unpublished master thesis). Edirne: Trakya University.

  Kucuk, S. (2015). Erken cumhuriyet dönemi bilim dergilerinin vizyon ve misyonları [The visions and missions of the science periodicals in the early republican era in Turkey]. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 12(31), 346-357.

  Kibiris, I. (2016). Çocuk edebiyatı [Children's literature]. Ankara: Kök Yayıncılık [Kök Puplications].

  Kilic, E. (2019). Popüler bilim kitaplarının 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarılarına, bilgilerinin kalıcılığına ve fenne yönelik tutumlarına etkisi [The effect of popular science books on the 6th grade students’ science achievement, retention of science knowledge and attıtudes toward science]. (Unpublished doctoral thesis). Ankara: Gazi University.

  Kilic, O. (2009). Çeviri yoluyla popüler bilim: tübitak yayınları örneğinde türkiye'de popüler bilim alanında çeviri yaklaşımları ve sorunu [Popular science through translation: popular science in Turkey in the example of tübitak publications translation approaches and problems in the field]. (Unpublished master thesis). İstanbul:  Istanbul University.

  Kilicaslan, E. (2019). Naki Tezel'in "Türk masalları" adlı kitabının çocuk edebiyatının temel ilkeleri bakımından incelenmesi [An investigation of Naki Tezel's "Turkish tales" book in terms of the basic principles of children's literature]. (Unpublished master thesis). Siirt: Siir University.

  Kadizade, E., & Sakar, C. (2018). Angela Sommer - Bodenborg'un “Küçük Vampir” serisinde yer alan fantastik ögeler [Fantastic elements in the serie of “Little Vampire” by Angela Sommer-Bodenburg]. Turkish Studies, 13(27), 623-639.

  Karacay, B. (2019). Mutlu beyin [Happy brain]. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Kaya, A., Cepni, S., & Kucuk, M. (2004). Fizik öğretmenleri için üniversite destekli bir hizmet içi eğitim model önerisi [A university supported in-service training model proposal for physics teachers]. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 112-119.

  Keykubat, B. (2016). Tıbbi aromatik bitkiler ve iyi yaşam [Medicinal aromatic plants and good life]. İzmir: İzmir Commodity Exchange, R&D Directorate.

  Kim, R.-j., & Kim, J.-h. (2019). Demir neden mıknatısa yapışır [Why does ıron stick to a magnet]? Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Kudret, C. (2003a). Örneklerle edebiyat bilgileri – 1 [Literature ınformation with examples-1]. İstanbul: İnkılap.

  Kudret, C. (2003b). Örneklerle edebiyat bilgileri – 2 [literature ınformation with examples-2]. İstanbul: İnkılap.

  Lears, L. (2015). Barış'ın gezintisi (Otizm hakkında bir öykü) [Barış's travel (A story about autism)]. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Lepera, S. (2016). Üç dedektif ve iki matematik bulmacası [Three detectives and two math puzzles]. (F. Özdem, Trans.) İstanbul: Yapı Kredi Publications.

  Maden, S. (2008). Türk edebiyatında seyahatnameler ve gezi yazıları [Travelbook and itinerary in Turkish literature]. A.U. Journal of the Institute of Turkic Studies, 15 (37), 147-158.

  Mallinos, J. (2011). Down sendromlu bir arkadaşım var [I have a friend with down syndrome] . Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Marc, J., & Leblond, L. (2017). Gençler için en güzel bilim [The best science for teens] . (Y. Dalar, Trans.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

  Memmedov, C. (2013). Modern Türk çocuk şiirinin dil ve üslup özellikleri [Language and Style Issues on Modern Turkish Child Poems]. Journal of History Culture and Art Research, 2(1), 330-341.

  Nam, J. (2017). Kalundborg beşlisi [Kalundborg quintet]. Ankara: TUBITAK Popular Science Publications.

  Orhan, M. (2021). TÜBİTAK çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı yönünden incelenmesi [Examination of TÜBİTAK children's books in terms of children's literature]. (Unpublished doctoral thesis). Kirikkale: Kirikkale University.

  Onkas, N. (2009). Çocuk edebiyatı kitaplarında şiirin yeri [The place of poetry in child literature] . Journal of Muğla University Institute of Social Sciences, 23, 1-12.

  OSYM, (2021, 12 1). Zorunlu Dersler ve Öğretim Süresi [Compulsory Courses and Teaching Period]. ÖSYM Republic of Turkey Assessment, Selection and Placement Center Presidency: https://www.osym.gov.tr/TR,1374/zorunlu-dersler-ve-ogretim-suresi.html

  Robinson, A. (2021). Bilim insanları - bir keşif destanı [Scientists - an epic of discovery]. İstanbul: Yapı Kredi Publications.

  Saracoglu, A. (2020). Güroş'un günlüğü [Guroş's diary]. İstanbul: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

  Saglam, H. (2020). Popüler bilim kitapları etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabilir mi [Can popular science books be used as an effective teaching tool]? Cumhuriyet International Journal of Education, 9(3), 656-678.

  Scotti, A. (2014). Bilim ve mutfak [Science and cuisine] . İstanbul: Türkiye İş Bankası Cultural Publications.

  Stebler, M. (2018). Yaş gruplarına göre çocuk kitapları [Children's books by age groups]. In T. Simsek (Eds.), Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı [Children's literature from theory to practice (pp. 129-142). Ankara: Grafiker Publications.

  Sahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi [Relationship between management theories and motivation]. Journal of Selcuk University Institute of Social Sciences, 11, 523-547.

  Sengor, A. (2014). Bilgiyle sohbet [Chat with knowledge]. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları [Türkiye İş Bankası Cultural Publications].

  Tasdemir, H. (2018). Türkiye'de yayınlanan yerli ve çeviri resimli çocuk kitaplarının kültür bağlamında değerlendirilmesi [Evaluation in the context of culture of native and translated children's picture books published in Turkey]. (Unpublished master thesis). İstanbul: Marmara University.

  Tapan, E. (2020). Ben mutlu bir down annesiyim [I'm a happy down mom]. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Yayınları [Yapı Kredi Publications] .

  Tapan, E. (2020). Devam eden hikayemiz [Our continuing story]. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Yayınları [Yapı Kredi Publications].

  TDK. (2021, 6 29). Türk Dil Kurumu sözlükleri [Turkish Language Institution dictionaries]. Güncel Türkçe sözlük [Current Turkish dictionary]: https://sozluk.gov.tr

  Teleskop, P. (2021, 11 30). Teleskop popüler bilim [Teleskop popular science]. Yayınlanan kitap serilerimiz: http://www.teleskoppopulerbilim.com/teleskop_kitap_serileri.html

  Temel, M., Tinmaz, A., Ozturk, M., & Gunduz, O. (2018). Dünyada ve Türkiye'de tıbbi - aromatik üretimi ve ticareti [Production and trade of medicinal and aromatic plants in the world and Turkey]. KSÜ J. Agric Nat, 21 [Special Issue], 198-214.

  TUBİTAK, (2021, 11 30). E-Satış. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları [TUBITAK Popular Science Publications]: https://esatis.tubitak.gov.tr

  Topaloglu, M. Y., & Balcin, M. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi [The ınvestigation of 4th grade students’ attitudes towards science in science center trip and nature education trip]. Trakya Journal of Education, 11(1), 55-75.

  Turan, E., Kurt, E., & Arslan, N. (2016). Minik Kumbara Dergisi'nin popüler bilim kaynakları kapsamında biçim ve içerik bakımından incelenmesi [form and content analysis of Mini Kumbara Magazine as part of popular science resources]. Journal of Mother Tongue Education], 4(3), 326-336.

  Turan, N. (2018). Bilim kurgu sinemasında yapay zeka - insan etkileşimi: aşk temalı filmlerin analizi [Artificial intelligence and humankind relations in science fiction cinema]. (Unpublished master thesis). Ordu: Ordu University.

  Ugur, V. (2010). Türk edebiyatında fantastik roman [Fantastic novel in Turkish literature]. Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature, 42(42), 133-154.

  Yildirim, A., & Simsek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seckin Publications.

  Yilmaz, O. (2017). Hikaye türü kitapları okumayı seviyorum [I love reading story type books]. Turkish Language, 756 [Special Issue], 99-100.

  Yapı Kredi, (2021, 11 30). Doğan kardeş [Dogan brother]. YKY Yapı Kredi Yayınları: https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/kitap/dogan-kardes