|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2020, Vol. 9(1) 17-36

Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum

Rasit Yetkiner, Memduh Sami Taner

pp. 17 - 36   |  Manu. Number: MANU-2005-11-0004.R1

Published online: May 17, 2020  |   Number of Views: 132  |  Number of Download: 850


Abstract

Astronomy science is as old as human history. Its popularity has increased even more with space exploration of today. Countries have seen that it is necessary to emphasize teaching astronomy in their education programs. In this sense, in our country, it has been observed that units containing Astronomy and Space Sciences have been highlighted compared to the previous curriculum since 2018. The aim of this study is to investigate the situations faced by teachers as a result of the changes made in the science education curriculum and the teaching difficulties that arise. Research is a qualitative case study. Research data was gathered through face-to-face interviews with teachers who attended Science classes in 5th, 6th, 7th and 8th grades in secondary schools in Antalya province. Semi-structured open-ended questions prepared by the researcher were used as data collection tool in the interviews. The data obtained classified as themes and codes. Content analysis method was used in the analysis of the data. According to the findings of the research, the challenges of Science teachers in teaching astronomy subjects classified as the difficulties which has been experienced with the students, the reason of physical and technical equipment of school, the school administration, parents, other branch teachers or Science teachers, and the execution of the curriculum phases. It may be possible to reduce the difficulties experienced through trainings on the content development studies and new methods for teachers.

Keywords: Science Curriculum, Astronomy Education, Teachers views, Difficulties


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yetkiner, R. & Taner, M.S. (2020). Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum . Turkish Journal of Teacher Education, 9(1), 17-36.

Harvard
Yetkiner, R. and Taner, M. (2020). Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum . Turkish Journal of Teacher Education, 9(1), pp. 17-36.

Chicago 16th edition
Yetkiner, Rasit and Memduh Sami Taner (2020). "Difficulties of Science Teachers in Teaching Astronomy Subjects in Science Education Curriculum ". Turkish Journal of Teacher Education 9 (1):17-36.

References

  Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(2), 58-70.

  Aktan, M. B., Kaynak, S., Abdüsselam, Z., & Ardoğan, E. (2019). Güncel fen öğretim programları ve ders kitaplarında model ve modelleme kavramlarının analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi8(1), 44-69.

  Aslan, Z. (2005). Değişen yıldızların amatör gökbilimcilerince gözlenmesinin ve veri tabanı oluşturulmasının önemi. Journal of İstanbul Kültür University, 9-12

  Balcı, M.(2018). Webquest destekli etkinliklerin öğrencilerin güneş sistemi ünitesindeki başarısına ve astronomiye yönelik tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

  Bektaşlı, B. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi hakkındaki kavram yanılgılarının tespiti için astronomi kavram testinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim38(168), 362-372.

  Çevik, A., Çevik, E. E., Kırmızıgül, A. S., & Kaya, H. (2018). 5. Sınıf fen bilimleri dersi yeni öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Öğretmen Dergisi2(2), 29-56.

  Demir, N., & Öner Armağan, F. (2018). Okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri: Planetaryum. Journal of Social Humanities Sciences Research, 5(30), 4241-4248.

  Demirci, F. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin astronomi konularının öğretimi öz yeterlik inançları: bir karma yöntem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi, Ordu.

  Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.

  Emrahoğlu, N. ve Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165–180.

  Geçer, A., & Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri12(3), 1-26.

  Kırıkkaya, E. B. ve Şentürk, M. (2018). Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 181-189.

  Kurnaz, M. A., Bozdemir, H., Deniz Altunoğlu, B., & Çevik, E. E. (2016). Fen eğitiminde astronomi konu alanında yayınlanan ulusal makalelerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi18(2), 1398-1417.

  Laçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. C. Laçin-Şimşek (Editör), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları, (s.1-23). Ankara: Pegem Akademi

  MEB, (2013) İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

  MEB, (2017) Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine... Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

  MEB, (2018) Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı

  Merriam. S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (3. Basımından Çeviri, Ekim 2013).

  Özcan, H., Oran, Ş., & Arık, S. (2018). Fen bilimleri dersi 2013 ve 2017 öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre karşılaştırmalı incelenmesi. Başkent University Journal of Education5(2), 156-166.

  Özdemir, N. (2006). İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

  Taner, M. S., Manap, Ö., Tunca, Z., Koçer, D., & Aslan, Z. (2017). Türkiye’de bilim eğitiminin geliştirilmesi açısından astronomi alanında yapılanlar: astronomi öğretmen seminerleri (AÖS) örneği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(1), 7-22.

  Taşcan, M., & Ünal, İ. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi bilgi düzeylerinin demografik değişkenler bakımından incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi10(1), 60-84.

  Timur, B., & Özdemir, M. (2018). Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2018(10), 62-75.

  Tunca Z., 2002. Türkiye’de İlk ve Orta Öğretimde Astronomi Eğitim Öğretimini Dünü, Bugünü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 16 - 21.

  Uluç, K., Yetkiner, R., Taner, M. S., Kaynar, S., Okuyan, O., Eryılmaz Kılıç, S., Kırbıyık, H., Esenoğlu, H. H. & Özışık, T. (2016). TUG BİTOM eğitsel faaliyetlerinin MEB öğrencilerinin astronomi kavramlarını anlama düzeyine etkisi, Ulusal Astronomi Kongresi, Sözlü Bildiri, Erzurum.