|  e-ISSN: 2147-5156

Original article | Turkish Journal of Teacher Education 2019, Vol. 8(1) 1-19

Investigation of Primary Teachers Views on Pedagogical Content Knowledge

Bayram Ali Caliskan, Cagatay Ergan, Ozge Erva Uzunlar, Sanem Tabak

pp. 1 - 19   |  Manu. Number: MANU-1907-18-0001.R1

Published online: June 30, 2019  |   Number of Views: 72  |  Number of Download: 604


Abstract

This research is designed with a basic qualitative research design in which the pedagogical content knowledge of the primary teachers is examined in terms of curricular knowledge, knowledge of instructional strategies, knowledge of the students and knowledge of assessment & evaluation information. The study group was determined by convenience sampling method. In this respect, there are 6 primary teachers in the study group; 2 primary teacher having professional experience between 0-10 years, 2 primary teacher having professional experience between 10-20 years and 2 primary teacher having professional experience 20 years and over. In this study, semi-structured interview form developed by researchers was used as data collection instrument. The data obtained from the research were analysed by content analysis method. When the results obtained from the study were evaluated and the primary teachers’ curricular knowledge is examined; it is concluded that the primary teachers examined the primary school curriculum, used the teaching materials, developed teaching materials in order to enrich the content, and integrated technology into teaching. When primary teachers’ instructional strategies knowledge is examined; it is seen that the classroom teachers placed drama, brainstorming, question-answer, project-based learning methods in their lessons, placed especially "the principle of relativity to students" from principles of teaching often included in teaching. When primary teachers’ student characteristics knowledge is examined; it is concluded that the primary teachers paid attention to developmental characteristics of their students, teach lessons base on their students’ prior knowledge, use their students’ oriented attitudes and motivations of the students to the lesson, paid attention to individual differences in their classes, they provided teacher-student and student-student interaction effectively. When primary teachers’ assessment and evaluation knowledge is examined; it is concluded that the primary teachers chose oral examinations, written exams and multiple choice tests according to levels of the students and they made generally assessment and evaluation activities end of the lessons.

Keywords: Pedagogical content knowledge, professional competence, primary teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Caliskan, B.A., Ergan, C., Uzunlar, O.E. & Tabak, S. (2019). Investigation of Primary Teachers Views on Pedagogical Content Knowledge . Turkish Journal of Teacher Education, 8(1), 1-19.

Harvard
Caliskan, B., Ergan, C., Uzunlar, O. and Tabak, S. (2019). Investigation of Primary Teachers Views on Pedagogical Content Knowledge . Turkish Journal of Teacher Education, 8(1), pp. 1-19.

Chicago 16th edition
Caliskan, Bayram Ali, Cagatay Ergan, Ozge Erva Uzunlar and Sanem Tabak (2019). "Investigation of Primary Teachers Views on Pedagogical Content Knowledge ". Turkish Journal of Teacher Education 8 (1):1-19.

References

  Adi-Putra, M. J. Widodo, A. ve Sopandi, W. (2017). Science teachers' pedagogical content knowledge and ıntegrated approach. Journal of Physics: Conference Series 895.

  Akkaş, E. N. ve Türnüklü, E. (2015). Middle school mathematics teachers’ pedagogical content knowledge regarding student knowledge about quadrilaterals. Elementary Education Online, 14(2),  744-756.

  Aksu, Z. ve Konyalıoğlu, A. C. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının kesirler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 723-738.

  Alaz, A ve Yarar, S. (2009). Ölçme-değerlendirme sürecinde sınıf öğretmenlerinin tercihleri ve sebepleri. The first intenational congress educational research. 1-3 May, Çanakkale/Turkey.  http://www.eab.org.tr/eab/oc/egtconf/pdfkitap/indexb.php?link=2

  Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi2(1), 38-63.

  Aylar, E. (2017). Sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinde problem çözmeye dair pedagojik alan bilgisine ilişkin çıkarımlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 744-759.

  Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi1(1), 36-38.

  Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: Bir ders imecesi (lesson study) çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

  Bardak, Ş. ve Karamustafaoğlu, O. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin kullandıkları öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 567-605.

  Başar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 181-198.

  Batur, Z. ve Balcı, S. (2013). Türkçe öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(2), 9-19.

  Bayazıt, İ. & Aksoy, Y. Öğretmenlerin fonksiyon kavramı ve öğretimine ilişkin pedagojik görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 697-723.

  Bond-Robinson, J. (2005). Identifying pedagogical content knowledge (pck) in the chemistry laboratory. Chemistry Education Research and Practice, 6(2), 83-103.

  Borko, H., & Putnam, R. (1996). Learning to Teach. In D. Berliner, & R. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (673-708). New York: MacMillan.

  Carpenter, T. P., Fennema, E., ve Franke, M. L. (1996). Cognitively guided instruction: A knowledge base for reform in primary mathematics instruction. International Journal of Research in Education.17, 457-470.

  Clarke, D., & Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a model of teacher professional growth. Teaching and Teacher Education, 18(8), 947e967.

  Creswell, J. W. (2014). Research design (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

  Çetinkaya, S. ve Tabak, S. (2018). Öğretmenlerin bakış açısıyla değişen öğretim programları. ICCI-EPOK 2018, 11-13 Kasım 2018 içinde (s.1035-1037) Kars: Kafkas Üniversitesi.

  Demirel, Ö. (1991). Eğitimde nitelik geliştirmede işbirliğine dayalı öğrenme ile tam öğrenmenin yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim15(82).

  Duran, M. & Kaplan, A. (2016). Lise matematik öğretmenlerinin türevin tanımına ve türev-süreklilik ilişkisine yönelik pedagojik alan bilgileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 795-831.

  Geddis, A. N. (1993). Transforming Content Knowledge: Learning To Teach About Isotopes. Science Education, 77, 575-591.

  Grossman, P. (1990). The making of a teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education  New York: Teachers College Press.

  Gök, B. ve Şahin, A. E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 34(153) 127-143.

  Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi: Koni örneği. İlköğretim Online, 15(3), 946-973.

  Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim için matematiksel bilgisi: Öğrencilerin toplama ve çıkarma işlmelerine ilişkin çözümlerinin analizi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 332-346.

  Helms, J., ve Stokes, L. ( 2013). A meeting of minds around pedagogical content knowledge: designing an international PCK summit for professional, community, and field development. In Evaluation report from the PCK Summit, Colorado Springs, October 20–26, 2012. CA: Inverness Research. Retrieved from http://www.inverness-research.org/reports/2013-05_Rpt-PCK-Summit-Eval-final_03-2013.pdf

  Hill, H. C., Ball, D. L. & Schilling, S.G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: con­ceptualizing and measuring teachers’ topic-specific knowledge of students. Journal for Re­search in Mathematics Education. 39(4), 372-400.

  Jegede, O., Taplin, M. ve Chan, S. L. (2000). Trainee teachers' perception of their knowledge about expert teaching. Educational Research, 42:3, 287-308.

  Juang, Y. R., Liu, T. C., ve Chan, T. W. (2008). Computer-supported teacher development of pedagogical content knowledge through developing school-based curriculum. Educational Technology & Society, 11 (2), 149-170.

  Kaptan-Acar, D. & Taşdemir, A. (2017). The needs of primary school teachers’ pedagocical content knowledge for science learning and teaching. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(30), 2281-2305.

  Kaya, Z.(2010). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının fotosentez ve hücresel solunum konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisinin (TPAB) araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

  Kelly, J. (2000). Rethinking the elementary science methods course: a case for content, pedagogy, and informal science education, International Journal of Science Education, 22:7, 755-777.

  Kind, V. (2009a). A conflict in your head: an exploration of trainee science teachers‘ subject matter knowledge development and its impact on teacher self-confidence, International Journal of Science Education, Vol. 31, No. 11,1529–1562

  Koehler, M. J., Mishra, P., ve Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy, and technology. Computers & Education, 49(3), 740–762.

  Lee, E., & Luft, J. A. (2008). Experienced secondary science teachers’ representation of pedagogical content knowledge. International Journal of Science Education, 30(10), 1343-1363.

  Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf  adresinden erişildi.

  McDiarmid, G. W., Ball, D. L., ve Anderson, C. (1989). Why staying one chapter ahead doesn't really work: subject-specific pedagogy. In M. C. Reynolds (Ed.), Knowledge base for the beginning teacher (pp. 193-205). Elmsford, NY: Pergamon Press.

  Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.

  Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge, Teachers College Record, 108, 6, 1017–1054.

  Moyer-Packenham, P. S., Bolyard, J. J., Kitsantas, A. ve Oh, H. (2008). The assessment of mathematics and science teacher quality. Peabody Journal of Education, 83:4, 562-591.

  Neumann, K., Kauertz, A. ve Fischer, H.E. (2012). Quality of Instruction in Science Education; B.J. Fraser Et Al. (Eds.), Second International Handbook of Science Education, 247-258. Springer International Handbooks of Education, 24, DOI 10.1007/978-1-4020-9041-7-18.

  Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA, Sayı: 17

  Phelps, G., ve Schilling, S. (2004). Developing Measures Of Content Knowledge For Teaching Reading. Elementary School Journal, 105, 31-48.

  Shuilleabhain, A. N. (2016). Developing mathematics teachers’ pedagogical content knowledge in lesson study: Case study findings. International Journal for Lesson and Learning Studies, 5(3), 212-226.

  Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching, Educational Researcher, 15, 2, 4-14.

  Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.

  Slavin, R. E. (2003). Educational psychology: Theory and practice (7th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

  Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi2(4), 597-608.

  Şahin, Ö.; Erdem, E.; Başıbüyük, K.; Gökkurt, B. & Soylu, Y. (2014). Ortaokul matematik öğretmenlerinin sayılarla ilgili pedagojik alan bilgilerinin gelişiminin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 5(3), 207-230.

  Şahin, Ö.; Gökkurt, B.; Başıbüyük, K.; Erdem, E.; Nergiz, T. & Soylu, Y. ((2013). Matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgilerinin karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(4), 693-713.

  Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 80-95.

  Tataroğlu-Taşdan, B. & Çelik, A. (2017). Matematik öğretmenlerinin matematiksel düşünmeyi destekleme bağlamındaki pedagojik alan bilgileri nasıl geliştirilebilir? International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 6(2), 40-55

  Toluk- Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Jounal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.

  Toptaş, V. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının “ayrıt” terimini matematiksel düşünce gelişim aşamalarına göre açıklamalarının incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. Special issue 1, 255-265. 

  Unat, O. (2011). Fizik öğretmen adaylarının yıldızlardan yıldızsılara ünitesine ilişkin alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Van Driel, J. H., Verloop, N. ve De Vos, W. (1998). Developing science teachers‘ pedagogical content knowledge, Journal of Research in Scıence Teachıng, Vol. 35, No. 6, 673–695.

  Voss, T., Kunter, M., & Baumert, J. (2011). Assessing teacher candidates' general pedagogical/pscyhological knowledge: Test construction and validation. Journal of Educational Psychology, 103, 952-969.

  Wallace, J. ve Loughran, J. (2012). Science teacher learning, B.J. Fraser Et Al. (Eds.), Second International Handbook of Science Education, Springer International Handbooks Of Education 24, DOI 10.1007/978-1-4020-9041-7_21, Springer Science+Business Media B.V.

  Williams, J., Eames, C., Hume, A. ve Lockley, J. (2012). Promoting pedagogical content knowledge development for early career secondary teachers in science and technology using content representations, Research in Science & Technological Education, 30:3, 327-343.